مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (Journal of Shahrekord University of Medical Sciences) | سال:1390 | دوره:13 | شماره:1 | صفحه شروع:16 | صفحه پایان:20

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

222

دانلود:

101

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر امواج الکترومغناطیسی با فرکانس های خیلی کم در دوران جنینی بر میزان یادگیری در دوران بلوغ موش صحرایی نر

صفحات

 صفحه شروع 16 | صفحه پایان 20

چکیده

 زمینه و هدف: صنعتی شدن, محیط ما را در معرض میدان های الکترومغناطیسیی قرار داده است که حفاظت در مقابل آنها مشکل به نظر می رسد. در این مطالعه تاثیر امواج الکترومغناطیسی با فرکانس پایین در دوران جنینی بر میزان یادگیری موش صحرایی در زمان بلوغ بررسی شد. روش بررسی: در این مطالعه تجربی, 48 سر موش صحرایی حامله نژاد اسپراگ داولی به 6 گروه 8 تایی شامل گروه کنترل, شاهد و گروه های با فرکانس 5 یا 25 هرتز و شدتهای 50 یا mT500 تقسیم شدند. مدت زمان تابش 4 ساعت در روز, از 8 تا 12 صبح به صورت مداوم از اولین روز حاملگی تا روز پانزدهم حاملگی بود. پس از زایمان شاخص های یادگیری, وزن بدن, وزن مغز, حجم مغز, نسبت وزن مغز به وزن بدن و چگالی مغز روی فرزندان نر دو ماهه آنها بررسی شد. یادگیری با کمک جعبه شاتل (Shuttle box) به روش یادگیری اجتنابی فعال یک طرفه آزمایش شد و تعداد پاسخ های شرطی و دوره تاخیر پاسخ ها در گروه های مختلف, به کمک آزمون آماری کروسکال والیس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: بررسی آماری نتایج نشان داد که فرکانس 25 هرتز و شدت 50 میکروتسلا باعث بهبود یادگیری, کاهش وزن بدن و افزایش نسبت وزن مغز به وزن بدن می شود (P<0.05). سایر فرکانسها و شدتهای استفاده شده در این مطالعه, فقط باعث افزایش وزن بدن شدند. نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که تابش امواج الکترومغناطیسی با فرکانس 25 هرتز و شدت 50 میکروتسلا در دوران جنینی موش صحرایی نر می تواند باعث بهبود یادگیری موشها در دوران بلوغ شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID