video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

260

دانلود:

66

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر خرفه (Portulaca oleracea) بر فعالیت آنزیم پاراکسوناز

صفحات

 صفحه شروع 9 | صفحه پایان 15

چکیده

 زمینه و هدف: گیاه خرفه یکی از غنی ترین منابع گیاهی دارای اسیدهای چرب امگا 3 می باشد و مواد آنتی اکسیدان و عناصر معدنی متعدد در بخش های مختلف این گیاه وجود دارد. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر گیاه خرفه بر سطح لیپوپروتئین ها به ویژه لیپوپروتئین های با دانسیته پایین اکسیده (OxLDL) و فعالیت آنزیم پاراکسوناز1 و مقایسه آن با اثر لواستاتین انجام شد. روش بررسی: در این مطالعه کارآزمایی بالینی از بین بیماران مراجعه کننده به پزشک متخصص داخلی کلینیک تخصصی بیمارستان آیت اله کاشانی شهرکرد, 93 بیمار که دارای LDL بیشتر از 100mg/dl بودند به روش در دسترس انتخاب و به دو گروه دریافت کننده روزانه 50 تا 60 گرم خرفه خام و گروه دریافت کننده روزانه 20mg/day لواستاتین تقسیم شدند. در شروع مطالعه و 45 روز پس از مصرف خرفه و لواستاتین از همه افراد دو گروه 5 میلی لیتر خون به صورت ناشتا گرفته و بر روی نمونه ها آزمایشات مربوط با روشهای استاندارد انجام شده و نتایج بدست آمده از طریق آزمون های آماری t و t زوجی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: مصرف خرفه و لواستاتین باعث کاهش در کلسترول تام,LDL-C  و OxLDL شد (P<0.05). نمای توده بدنی و تری گلیسرید در گروه خرفه کاهش و آنزیم پاراکسوناز 1 (PON1), آپولیپوپروتئین (Apo A1) A و لیپوپروتئین های با دانسیته بالا (HDL-C) افزایش نشان داد (P<0.05).نتیجه گیری: بر اساس نتایج بدست آمده خرفه با افزایش HDL-C, فعالیت پاراکسوناز 1 و ApoA1 و همچنین با کاهش کلسترول تام, LDL-C,OxLDL  و بخصوص تری گلیسرید می تواند در کاهش عوامل خطر بیماری های قلبی عروقی نقش داشته باشد.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

    کارگاه های پیشنهادی