video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,931

دانلود:

344

استناد:

4

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی شیوع میگرن شایع و افت عملکرد ناشی از آن در دانش آموزان دختر دبیرستانی شهرستان شهرکرد، 1381

صفحات

 صفحه شروع 55 | صفحه پایان 62

چکیده

 سردرد میگرنی یکی از انواع شایع سردرد می باشد که باعث تغییرات قابل توجهی بر شرایط زندگی افراد مبتلا از جمله افت عملکرد فردی, اجتماعی و شغلی شخص بیمار می گردد و لذا درمان و پیگیری آن منجر به ارتقاء کیفیت زندگی افراد مبتلا خواهد شد. در این تحقیق میزان شیوع سردرد میگرنی و افت عملکرد ناشی از آن در 550 دختر دبیرستانی در شهرستان شهرکرد در اردیبهشت ماه سال 1381 بررسی شد. روش نمونه گیری چند مرحله ای و با استفاده از پرسشنامه های HIS و (Migranie Disability Assessment Questionnaire) MIDAS انجام گرفت که اولی مربوط به شیوع سردرد و دومی مربوط به افت عملکرد ناشی از آن می باشد. نتایج حاصله از این بررسی به قرار زیر است: از بین 550 نفر دانش آموز 73 نفر (13.3%) میگرن شایع تشخیص داده شد که در این افراد علائم همراه سردرد میگرنی به ترتیب شیوع عبارت است از Photophobia (نور گریزی) در 100% موارد, تهوع یا استفراغ در 86.3% موارد و رنگ پریدگی در 72.6% موارد, سردرد در محدوده 4-72 ساعت در 100% موارد, ضرباندار بودن سردرد در 90.4% موارد و یک طرفه بودن سردرد در 71.2% موارد. ضمنا در 80.8% موارد سابقه فامیلی سردرد مثبت بود. بین مقطع تحصیلی و میگرن و بین شدت سردرد و میزان افت عملکرد ارتباط معنی داری مشاهده نشد. در حالی که تشدید سردرد با فعالیت در 98.6% موارد, شدت متوسط تا شدید که مانع انجام فعالیت های روزانه شود (افت عملکرد) 58.9% گزارش شد و بین فرکانس سردرد و میزان افت عملکرد ارتباط معنی دار بود. بنابراین با شناخت این میزان قابل توجّه افت عملکرد در قشر جوان باید علل زمینه ای مساعد کننده میگرن را جستجو کرد و با برنامه ریزی بهتر در مدارس آنها و آگاه کردن دبیران و خانواده آنها از وضعیت این دانش آموزان و نیز اقدام سریع جهت بهبودی میگرن و کاهش تعداد حملات سردرد به ارتقای کارآیی عملکرد در محیط تحصیلی به آنها کمک کرد.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

میرزایی، محمودغلامرضا. (1382). بررسی شیوع میگرن شایع و افت عملکرد ناشی از آن در دانش آموزان دختر دبیرستانی شهرستان شهرکرد, 1381 . مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (Journal of Shahrekord University of Medical Sciences)، 5(4)، 55-62. SID. https://sid.ir/paper/58503/fa

Vancouver: کپی

میرزایی محمودغلامرضا. بررسی شیوع میگرن شایع و افت عملکرد ناشی از آن در دانش آموزان دختر دبیرستانی شهرستان شهرکرد, 1381 . مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (Journal of Shahrekord University of Medical Sciences)[Internet]. 1382؛5(4):55-62. Available from: https://sid.ir/paper/58503/fa

IEEE: کپی

محمودغلامرضا میرزایی، “بررسی شیوع میگرن شایع و افت عملکرد ناشی از آن در دانش آموزان دختر دبیرستانی شهرستان شهرکرد, 1381 ،” مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (Journal of Shahrekord University of Medical Sciences)، vol. 5، no. 4، pp. 55–62، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/58503/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی