video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,936

دانلود:

258

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تاثیر روزه داری بر مراقبت های دوران بارداری در شهرستان شهرکرد

نویسندگان

دانش آذر

صفحات

 صفحه شروع 49 | صفحه پایان 54

چکیده

 با توجه به اینکه مطالعات گذشته درباره اثرات روزه داری بر پارامترهایی که به عنوان مراقبت های دوران بارداری که غیر مستقیم سلامت جنین و مادر را بررسی می کند در ماه مبارک رمضان نتایج متفاوتی را نشان می دهند, این مطالعه برای بررسی تغییرات مراقبت های دوران بارداری که شاخصی از سلامت مادر و جنین است در روزه داران باردار انجام شد. طی یک مطالعه کوهورت از بیست مرکز بهداشتی درمان شهرستان شهرکرد با روش نمونه گیری آسان تعداد 623 نفر خانم حامله وارد مطالعه شدند. از هر نفر در سه نوبت یک هفته قبل از آغاز مطالعه در صبح و روزهای 14 و 28 ماه رمضان یک ساعت قبل از اذان مغرب نمونه گیری ادرار انجام شد و مراقبت های دوران بارداری شامل اندازه گیری فشار خون, قد, وزن, اندازه ارتفاع رحم, سمع قلب جنین و احساس حرکت جنین توسط مادر انجام شد. طول مدت ناشتائی 0.5± 11.5 ساعت در شبانه روز بود. از این تعداد, 466 نفر در نیمه اول ماه رمضان روزه نگرفتند و 152 نفر حداقل 7 روز روزه گرفته بودند و در آخر ماه رمضان تعداد 130 نفر حداقل 15 روز به روزه گرفتن مبادرت کرده اند و 488 نفر بقیه روزه نگرفته بودند. 55 % کل افراد در ترایمستر سوم حاملگی و 26 % در ترایمستر دوم و 19 % در ترایمستر اول قرار داشتند. گروه روزه بگیر باردار با گروه غیر روزه باردار از نظر پارامترهای تغییرات فشار خون سیستولیک و دیاستولیک, شاخص توده بدنی, افزایش ارتفاع رحم, سمع قلب جنین, احساس حرکت جنین توسط مادر و کتون ادرار با هم مقایسه شده اند. بین میانگین فشار خون سیستولیک و دیاستولیک در افراد روزه گیر و غیره روزه نسبت به فشار خون پایه (قبل از ماه رمضان) در دو نوبت وسط ماه رمضان و آخر ماه رمضان اختلاف معنی دار آماری وجود نداشت. همچنین بین میانگین مقادیر افزایش شاخص توده بدنی در وسط و آخر ماه رمضان افراد روزه گیر و غیر روزه گیر نسبت به شاخص توده بدنی پایه تفاوت معنی دار مشاهده نشد. حس حرکت جنین و سمع قلب جنین همه مادران باردار روزه دار و غیر روزه در قبل از ماه رمضان 45.5 % و در آخر ماه رمضان 75.6 % بود که افزایش آن به دلیل افزایش سن حاملگی است. موارد کتون مثبت ادرار افراد باردار روزه گیر در وسط و آخر ماه رمضان نسبت به باردار غیر روزه بیشتر بود. بین میانگین افزایش اندازه ارتفاع در وسط ماه و آخر ماه اختلاف آماری معنی داری بین دو گروه وجود نداشت و متوسط افزایش اندازه ارتفاع رحم حامله ها در ترایمستر دوم و سوم حاملگی در آخر ماه رمضان 0.3 ± 3.5 سانتی متر بود. نتایج حاصله از این مطالعه نشان می دهد که روزه داری زنان باردار بر روی پارامترهای ارزیابی شده در دو گروه مورد و شاهد تفاوت معنی داری مشاهده نشد, لذا به نظر نمی رسد روزه داری برای مادران باردار مشکل ایجاد کند به شرطی که آنها تحت مراقبت های دوران بارداری قرار بگیرند.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

دانش، آذر. (1382). بررسی تاثیر روزه داری بر مراقبت های دوران بارداری در شهرستان شهرکرد . مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (Journal of Shahrekord University of Medical Sciences)، 5(4)، 49-54. SID. https://sid.ir/paper/58502/fa

Vancouver: کپی

دانش آذر. بررسی تاثیر روزه داری بر مراقبت های دوران بارداری در شهرستان شهرکرد . مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (Journal of Shahrekord University of Medical Sciences)[Internet]. 1382؛5(4):49-54. Available from: https://sid.ir/paper/58502/fa

IEEE: کپی

آذر دانش، “بررسی تاثیر روزه داری بر مراقبت های دوران بارداری در شهرستان شهرکرد ،” مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (Journal of Shahrekord University of Medical Sciences)، vol. 5، no. 4، pp. 49–54، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/58502/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی