مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (Journal of Shahrekord University of Medical Sciences) | سال:1389 | دوره:12 | شماره:4 (ویژه نامه طب تکمیلی) | صفحه شروع:49 | صفحه پایان:53

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

4,978

دانلود:

140

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی اثرات درمانی چز کوهی و کندر در بهبود زخم سوختگی درجه 2 در موش Balb/c

صفحات

 صفحه شروع 49 | صفحه پایان 53

چکیده

 زمینه و هدف: از قدیم, چزکوهی و کندر برای ترمیم زخم سوختگی مورد استفاده قرار می گرفتند, ولی این موضوع از نظر علمی مورد بررسی قرار نگرفته است. این مطالعه به منظور بررسی اثرات درمانی ترکیب چز کوهی و کندر بر فرآیند التیام زخم سوختگی در موش Balb/c انجام شد.روش بررسی: این مطالعه تجربی بر روی 84 سر موش Balb/c به وزن تقریبی 3±30 گرم انجام شد. پس از ایجاد زخم سوختگی به مساحت 1.5 سانتیمتر مربع به وسیله فلز داغ بر پشت موش و تایید سوختگی درجه دو, موش ها به هفت گروه تحت درمان با عصاره کندر 2%, چز کوهی 20%, چز کوهی 20% و عصاره کندر 20%, چز کوهی 20% و عصاره کندر 2%, کرم سولفادیازین نقره 1%, وازلین و گروه کنترل تقسیم شدند. در گروه های تحت درمان یک گرم پماد روزی دو بار, تا التیام کامل زخم استعمال شد. سپس هفت گروه از نظر درصد بهبودی و سرعت بهبودی کامل زخم مقایسه شدند. داده ها با استفاده از آزمون های آماری ANOVA و تعقیبی دانت تجزیه و تحلیل شد.یافته ها: در روز بیست و یکم از نظر میزان بهبودی, اختلاف معنا داری بین گروه های اول, دوم, سوم و چهارم با گروه شاهد وجود داشت و میزان بهبودی در این گروه ها بیشتر از گروه شاهد بود (P<0.01). اما اختلاف معنی داری بین هر یک از این گروه ها نسبت به یکدیگر وجود نداشت.نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که عصاره چز کوهی و کندر, به تنهایی یا همراه با یکدیگر, به یک میزان در بهبود زخم موثر هستند و باعث تسریع در روند التیام زخم سوختگی در موش Balb/c می شوند.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID