مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (Journal of Shahrekord University of Medical Sciences) | سال:1389 | دوره:12 | شماره:4 (ویژه نامه طب تکمیلی) | صفحه شروع:16 | صفحه پایان:20

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

448

دانلود:

164

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر روزه داری ماه مبارک رمضان بر فشار داخل چشمی در افراد مبتلا به گلوکوم زاویه باز

صفحات

 صفحه شروع 16 | صفحه پایان 20

چکیده

 زمینه و هدف: فشار داخل چشم یکی از ریسک فاکتورهای قابل درمان در گلوکوم است و کانون اصلی درمان را تشکیل می دهد. تغییر در میزان فشار داخل چشمی بویژه در افراد مبتلا به گلوکوم در اثر روزه داری از جمله سوالاتی است که هنوز پاسخ قاطعی به آن داده نشده است. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر روزه داری در ماه مبارک رمضان بر فشار داخل چشمی در افراد مبتلا به گلوکوم زاویه باز انجام شد.روش بررسی: این مطالعه به صورت کوهورت خود شاهدی در طی ماه رمضان 1388 بر روی بیماران داوطلب بالای 45 سال مبتلا به گلوکوم زاویه باز انجام شد. فشار داخل چشم 50 چشم از بیماران که حداقل 25 روز از ماه مبارک را روزه گرفته بودند درچهار نوبت قبل از ماه رمضان, روز پنجم, پانزدهم و بیست و پنجم ماه مبارک ثبت شد. بیماران حداقل دو هفته قبل از ماه رمضان و در طول دوره مطالعه داروهای خود را به صورت معمول مصرف نمودند. اطلاعات با استفاده از آزمون آماری آنالیز واریانس مشاهدات تکراری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: میانگین سنی بیماران 65.16±10.31 سال و 65% مرد بودند. فشار چشم بیماران نسبت به قبل از ماه رمضان روند کاهش داشت و در روز بیست و پنجم نسبت به قبل از ماه رمضان (16.08±0.37 میلی متر جیوه) معنی دار بود (P<0.001).نتیجه گیری: بر اساس این مطالعه روزه داری باعث کاهش فشار داخل چشم در افراد مبتلا به این بیماری می شود که این تغییر در مصرف داروها بایستی مد نظر باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID