video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

121

دانلود:

122

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه موارد بستری ناشی از تصادفات ترافیکی در ماه رمضان و ماه های قبل و بعد از آن، شهرکرد، 1387

صفحات

 صفحه شروع 70 | صفحه پایان 75

کلیدواژه

چکیده

 زمینه و هدف: تصادفات رانندگی یکی از مسایل مهم بهداشتی با تعداد زیادی مرگ و میر و آسیب دیدگی در ایران است. این تحقیق با هدف مقایسه موارد بستری ناشی از تصادفات در ماه رمضان و ماه های قبل و بعد از آن و درک الگوی آسیب های ناشی از تصادفات منجر به بستری طی این ماهها در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان آیت اله کاشانی شهرکرد انجام شد.روش بررسی: در این مطالعه آینده نگر کلیه مواردی که به علت تصادفات ترافیکی از 12 شهریور لغایت 10 آبان سال 1387 (ماه های شعبان, رمضان, شوال) در بیمارستان آیت اله کاشانی شهرکرد بستری شدند مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات توسط پرسشنامه از طریق مصاحبه و پرونده بیماران جمع آوری و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون آماری کای اسکوار,t  زوجی و آنالیز واریانس استفاده شد.یافته ها: در این مطالعه جمعا 820 نفر موارد بستری در اثر تصادف مورد مطالعه قرار گرفتند. بیشتر موارد بستری مربوط به مردان (85.5%) بود. مراجعین ماه شعبان 38%, ماه رمضان 29% و ماه شوال 32.6% بودند. موارد بستری در ماه رمضان نسبت به دو ماه دیگرکمتر بود (P<0.05) و از نظر نوع آسیب, ترومای متعدد و ترومای به سر در ماه رمضان (90 و 37 مورد) نسبت به ماه شعبان (127 و 44 مورد) و ماه شوال (103 و 41 مورد) کمتر بود.نتیجه گیری: با توجه به نتایج, ماه رمضان و روزه داری ممکن است باعث کاهش موارد بستری ناشی از تصادفات بشود.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

    کارگاه های پیشنهادی