مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (Journal of Shahrekord University of Medical Sciences) | سال:1392 | دوره:15 | شماره:1 | صفحه شروع:91 | صفحه پایان:102

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

161

دانلود:

128

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی بیان ژن هموباکس دئودنال 1 در سلول های تولیدکننده انسولین، مشتق از سلول های بنیادی کارسینومای جنینی

صفحات

 صفحه شروع 91 | صفحه پایان 102

چکیده

 زمینه و هدف: درک عملکرد سلول های بتا در سطح مولکولی به احتمال زیاد توسعه تکنیک های تولید سلول های بتا را تسهیل می کند. این مطالعه با هدف بررسی بیان ژن هومئوباکس دئودنال 1 (pdx-1) در سلول های تمایز یافته طراحی و اجرا شد. روش بررسی: این مطالعه بنیادی-کاربردی بر روی تمایز سلول های بنیادی به سلول های انسولین ساز انجام گرفت. محیط ثانویه حاصل از کشت پانکراس نوزاد یک هفته ای موش برای تمایز سلول های P19 استفاده شد. اجسام شبه جنینی (EBs) با کشت معلق 24ساعته سلول های P19 تشکیل شدند. برای القای تمایز, غلظت های متفاوت محیط ثانویه (25%, 50%, 75% و 100%) به محیط کشت اضافه شد. جهت شناسایی سلول های تمایز یافته مشتق از EBs در شرایط آزمایشگاهی از رنگ آمیزی دیتیزون استفاده شد. تولید انسولین-پروانسولین و رسپتور بتای انسولین در این سلول ها به روش ایمنوفلورسنس تعیین و بیان ژن pdx-1 به وسیله واکنش زنجیره پلی مراز-رونویسی معکوس ارزیابی شد. داده ها با استفاده از آزمون های آماری آنالیز واریانس یک طرفه و دانکن تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: پس از هفت روز القا, دستجات سلولی تمایز یافته ظاهر شدند. اوج پاسخ گویی تمایزی مربوط به غلظت 50% از محیط ثانویه بود. بیان ژن pdx-1 در دستجات سلولی تمایز یافته مشاهده شد. بیان نشانگرهای انسولین-پروانسولین و رسپتور بتا در سلول های تمایز یافته به روش ایمنوفلورسنس اثبات شد. نتیجه گیری: محیط ثانویه پانکراس باعث تمایز سلول های P19 به سلول های انسولین ساز شد, لذا نتایج این مطالعه می تواند تولید سلول های بتا را از سلول های بنیادی تسهیل نماید.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID