Start: 2/7/2023 3:17:57 PMEnd: 2/7/2023 3:17:58 PM >> 796

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

592

دانلود:

161

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی مقایسه ای برخی فاکتورهای بروز بیماری های قلبی - عروقی در افراد با ریخت شخصیتی D و افراد فاقد ریخت شخصیتی D

صفحات

 صفحه شروع 55 | صفحه پایان 63

چکیده

 زمینه و هدف: ریخت شخصیتی (Distressed personality) D حدود 21% جامعه سالم را تشکیل داده است و به عنوان یک ریسک فاکتور در بروزبیماری های قلبی - عروقی شناخته می شود. این تحقیق به منظور بررسی برخی ریسک فاکتورهای بروز بیماری های قلبی در افراد بزرگسال سالم دارای ویژگی ریخت شناسی D انجام شده است. روش بررسی: در این مطالعه توصیفی - تحلیلی 54 نفر (زن و مرد) از بین مراجعه کنندگان به مرکز آزمایشگاهی المهدی شهرکرد به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. افراد تحت مطالعه بر اساس مقیاس DS14 به دو گروه تقسیم شدند. 27 نفر آنها که دارای تیپ شخصیتی D بودند در گروه مورد و 27 نفر دیگر که فاقد تیپ شخصیتی D بودند در گروه شاهد قرار گرفتند. داده های پژوهش از طریق آزمون افسردگی بک (Beck), مقیاس های اضطراب و خشم اسپیلبرگر و نتایج آزمایشگاهی کلسترول, تری گلیسیرید, LDL و HDL جمع آوری شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون t مستقل استفاده شد. یافته ها: میزان اضطراب, افسردگی, خشم و LDL در گروه مورد به طور معنی داری بیشتر از گروه شاهد بود بود (P<0.05). میزان HDL بصورت جزئی در گروه مورد کمتر از گروه شاهد بود (P=0.052) و ارتباط معنی داری بین شخصیت D و کلسترول و تری گلیسیرید دیده نشد (P>0.05).نتیجه گیری: بر اساس نتایج این مطالعه ریخت شخصیت D می تواند باعث افزایش بروز بیماری های قلبی و عروقی در مقایسه با افراد بزرگسال سالم شود, زیرا این افراد در معرض افسردگی اظطراب, خشم و تغییرات میزان لیپوپروتئین های خون قرار دارند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی