video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

602

دانلود:

227

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تاثیر سم ارگانوکلره آندوسولفان بر پارامترهای خونی در موش صحرایی

صفحات

 صفحه شروع 26 | صفحه پایان 31

چکیده

 زمینه و هدف: آندوسولفان به عنوان یک حشره کش و کرم کش ارگانوکلره استفاده وسیعی در کنترل حشرات دارد. این سم در انسان ها و حیوانات از طریق خوراکی, استنشاقی و پوستی قابل جذب می باشد. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر سم ارگانوکلره آندوسولفان بر پارامترهای خونی در موش صحرایی انجام شد.روش بررسی: در این مطالعه تجربی 40 سر موش صحرایی به پنج گروه تقسیم شدند. گروه کنترل هیچ ماده ای دریافت نکرد, گروه دارونما سرم فیزیولوژی و گروه تجربی 1, 2 و 3 به ترتیب آندوسولفان با دوز 5, 10 و 20 میلیگرم به ازای هر کیلو گرم وزن بدن هر سه روز یکبار به مدت 21 روز از طریق گاواژ دریافت کردند. در پایان آزمایشات موشها با کلروفرم بیهوش شده, خونگیری از قلب انجام گرفت و فاکتورهای خونی با روش های استاندارد آزمایشگاهی مورد ارزیابی قرار گرفت. داده ها به کمک آزمون های آماری آنالیز واریانس یک طرفه و دانکن تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: تجزیه و تحلیل نتایج نشان داد, میزان گلبول های سفید و مونوسیت ها, افزایش معنی دار (P<0.05) و گلبول های قرمز, لنفوسیت ها و پلاکت ها در گروه های تجربی کاهش معنی داری (P<0.05) نسبت به گروه کنترل داشتند.نتیجه گیری: آندوسولفان در دراز مدت اثرات قابل ملاحظه ای بر فاکتورهای خونی داشته که می تواند باعث آسیب های جدی و حتی کم خونی و بیماری های مرتبط گردد و لذا در مصرف آن بایستی احتیاط کرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  مدرسی، مهرداد، و سیف، محمدرضا. (1390). بررسی تاثیر سم ارگانوکلره آندوسولفان بر پارامترهای خونی در موش صحرایی. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (Journal of Shahrekord University of Medical Sciences)، 13(2)، 26-31. SID. https://sid.ir/paper/58292/fa

  Vancouver: کپی

  مدرسی مهرداد، سیف محمدرضا. بررسی تاثیر سم ارگانوکلره آندوسولفان بر پارامترهای خونی در موش صحرایی. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (Journal of Shahrekord University of Medical Sciences)[Internet]. 1390؛13(2):26-31. Available from: https://sid.ir/paper/58292/fa

  IEEE: کپی

  مهرداد مدرسی، و محمدرضا سیف، “بررسی تاثیر سم ارگانوکلره آندوسولفان بر پارامترهای خونی در موش صحرایی،” مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (Journal of Shahrekord University of Medical Sciences)، vol. 13، no. 2، pp. 26–31، 1390، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/58292/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی