video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,297

دانلود:

313

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر نانوذرات اکسید آهن بر غلظت آنزیم های کبدی، هورمون های تیروئیدی و هورمون محرک تیروئید در موش صحرایی

صفحات

 صفحه شروع 82 | صفحه پایان 88

چکیده

 زمینه و هدف: نانوذرات اکسید آهن به عنوان عنصر ایجاد کننده تضاد در رزونانس مغناطیسی هسته (MRI) و همچنین گرمادرمانی سلول های سرطانی استفاده های گسترده ای دارند. با این وجود, اثرات این نانوذرات روی سلامتی انسان هنوز به طور کامل بررسی نشده است. در این تحقیق اثرات نانوذرات اکسید آهن روی سطح سرمی آنزیم های کبدی, هورمون های تیروئیدی و هورمون محرک تیروئید (TSH) در موش های صحرایی مورد بررسی قرار گرفت.روش بررسی: در این مطالعه تجربی 28 سر موش صحرایی از نژاد ویستار به چهار گروه تقسیم شدند. گروه های مورد, روزانه به مدت پانزده روز, نانوذرات اکسید آهن را با غلظت های 20mg/kg, 50mg/kg و 150mg/kg که در یک میلی لیتر آب مقطر حل شده بود توسط لوله گاواژ دریافت کردند. گروه شاهد نیز روزانه یک میلی لیتر آب مقطر دریافت کرد. داده ها با استفاده از آزمون آماری ANOVA و تست Tukey تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: غلظت سرمی آنزیم های آلکالاین فسفاتاز (ALP), آلانین آمینوتراسفراز (ALT) و هورمون تیروکسین (T4) در گروه دریافت کننده دوز 150mg/kg نسبت به گروه شاهد افزایش معنی داری نشان داد (P<0.05). غلظت سرمی آنزیم آسپارتات آمینوتراسفراز (AST) در گروه های دریافت کننده دوزهای 50mg/kg و 150mg/kg نسبت به گروه شاهد افزایش معنی داری را نشان داد (P<0.05). غلظت سرمی هورمون TSH در گروه های دریافت کننده دوزهای 50mg/kg و 150mg/kg نسبت به گروه شاهد کاهش معنی داری را نشان داد (P>0.05).نتیجه گیری: نتایج این تحقیق نشان می دهد که نانوذرات اکسید آهن در غلظت های بالا (150mg/kg) اثرات سمی بر فعالیت کبد و تیروئید دارند.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  افخمی اردکانی، محمد، شیربند، علی، گلزاده، جلال، اسدی سامانی، مجید، لطیفی، ابراهیم، خیلاپور، محمد، و جعفری، نسیم. (1391). تاثیر نانوذرات اکسید آهن بر غلظت آنزیم های کبدی, هورمون های تیروئیدی و هورمون محرک تیروئید در موش صحرایی. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (Journal of Shahrekord University of Medical Sciences)، 14(6)، 82-88. SID. https://sid.ir/paper/58261/fa

  Vancouver: کپی

  افخمی اردکانی محمد، شیربند علی، گلزاده جلال، اسدی سامانی مجید، لطیفی ابراهیم، خیلاپور محمد، جعفری نسیم. تاثیر نانوذرات اکسید آهن بر غلظت آنزیم های کبدی, هورمون های تیروئیدی و هورمون محرک تیروئید در موش صحرایی. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (Journal of Shahrekord University of Medical Sciences)[Internet]. 1391؛14(6):82-88. Available from: https://sid.ir/paper/58261/fa

  IEEE: کپی

  محمد افخمی اردکانی، علی شیربند، جلال گلزاده، مجید اسدی سامانی، ابراهیم لطیفی، محمد خیلاپور، و نسیم جعفری، “تاثیر نانوذرات اکسید آهن بر غلظت آنزیم های کبدی, هورمون های تیروئیدی و هورمون محرک تیروئید در موش صحرایی،” مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (Journal of Shahrekord University of Medical Sciences)، vol. 14، no. 6، pp. 82–88، 1391، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/58261/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی