video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

116

دانلود:

21

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه فراوانی سندرم چشم خشک در مبتلایان به آرتریت روماتویید تازه تشخیص داده شده با افراد عادی در شهر زاهدان

صفحات

 صفحه شروع 124 | صفحه پایان 129

چکیده

 زمینه و هدف: از شایع ترین تظاهرات درگیری چشم, سندرم چشم خشک می باشد. سندرم چشم خشک باعث افزایش خطر عفونت چشم و اختلال در میزان دقت بینایی می گردد. مطالعات مختلف نتایج متفاوتی در خصوص شیوع آرتریت روماتویید و سندرم چشم خشک نشان داده اند. به نظر می رسد یکی از علل تفاوت شیوع سندرم چشم خشک در مطالعات مختلف, تفاوت آب و هوایی در مناطق مورد مطالعه باشد. هدف از این مطالعه, بررسی میزان شیوع خشکی چشم در بیماران مبتلا به آرتریت روماتویید در مناطق با آب و هوای گرم و خشک در مقایسه با افراد سالم و همچنین بررسی میزان شیوع سندرم چشم خشک در مبتلایان به آرتریت روماتویید تازه تشخیص داده شده می باشد.روش بررسی: در این مطالعه مورد-شاهدی,60 نفر از مبتلایان به آرتریت روماتویید و 60 نفر از افراد سالم که از نظر سن و جنس همسان سازی شده بودند وارد مطالعه شدند و در آنها علاوه بر شرح حال و علایم بالینی تست های شیرمر, منیسک اشک, فلورسین و شکست اشک بررسی شد. در بیمارانی که یکی یا بیشتر از این تست ها مثبت بود, تشخیص سندرم چشم خشک داده می شد. داده ها با استفاده از آزمون آماری کای اسکوئر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته ها :از 60 نفر مبتلا به آرتریت روماتویید 32 نفر (53%) مبتلا به سندرم چشم خشک قطعی و 15 نفر (25%) مبتلا به سندرم چشم خشک احتمالی بودند و در گروه کنترل 6 نفر (10%) سندرم چشم خشک داشتند بین دو گروه بیمار و کنترل از نظر وجود سندرم چشم خشک قطعی اختلاف آماری معنی داری وجود داشت (P<0.001).نتیجه گیری :بررسی نتایج این مطالعه نشان داد که ارتباط معنی داری بین وجود آرتریت روماتویید و سندرم چشم خشک وجود دارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی