مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (Journal of Shahrekord University of Medical Sciences) | سال:1391 | دوره:14 | شماره:6 | صفحه شروع:115 | صفحه پایان:123

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

178

دانلود:

87

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

برونداد علمی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در پایگاه ISI-SCIE تا پایان سال 2011 میلادی بر اساس شاخص های علم سنجی

صفحات

 صفحه شروع 115 | صفحه پایان 123

چکیده

 زمینه و هدف: شناخت و ارزیابی وضعیت پژوهشی هر کشور برای برنامه ریزان و سیاستگذاران پژوهشی و نیز محققان آن کشور امری ضروری است. امروزه بررسی کمی برونداد علمی (به ویژه مقالات پژوهشی) یکی از مهمترین شاخص های پژوهش و تولید علم شناخته می شود. پایگاه اطلاعاتی Science Citation Index Expanded (SCIE) توسط موسسه اطلاعات علمی (ISI) عرضه می شود و یکی از پایگاه های مهم در مطالعات علم سنجی به شمار می آید. این مطالعه با هدف بررسی وضعیت برونداد علمی محققین دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد تا پایان سال 2011 میلادی با استفاده از داده های استخراج شده از پایگاه استنادی علوم (WOS) انجام شده است.روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع کاربردی - توصیفی می باشد. جمع آوری اطلاعات در محیط اینترنت و از طریق پایگاه WOS انجام گرفت. با ورود به قسمت جستجوی این پایگاه و انتخاب نمایه استنادی علوم (SCIE) شکل های مختلف املایی آدرس دانشگاهی مقالات علوم پزشکی شهرکرد در فاصله سال های زمانی 2011-1993 به عنوان آدرس جستجو گردید. داده های تحقیق پس از استخراج از پایگاه وارد نرم افزار Histcite گردید. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی شامل فراوانی و درصد و برخی قواعد علم سنجی استفاده گردیده است.یافته ها: تعداد مستندات علمی نویسندگان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در پایگاه استنادی علوم تا پایان سال 2011 میلادی 142 سند بود که در 89 مجله مختلف چاپ شده بودند. تعداد کل استنادها (Citation) به مقالات دانشگاه 352 مورد, میانگین استناد به هر مقاله 2.48 و h-index دانشگاه برابر 9 بود. تعداد مستندات علمی موجود دراین پایگاه از یک سند در سال 2000 میلادی به 45 سند در سال 2011 و تعداد استناد به مقالات دانشگاه از 1 مورد در سال 2004 به 93 مورد در سال 2011 افزایش یافته بود. بیشترین تولیدات علمی مربوط به حوزه پزشکی داخلی عمومی با 22 رکورد (15.5%) می باشد.نتیجه گیری: تولید علم در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد سیر صعودی داشته است و افزایش تعداد استنادها نشان دهنده رشد کیفیت مقالات می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID