Start: 2/2/2023 2:19:13 PMEnd: 2/2/2023 2:19:14 PM >> 570

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

786

دانلود:

338

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی ارتباط پلی مورفیسم Q192R ژن پاراکسوناز 1 (PON1) با ترکیبات لیپوپروتئین با دانسیته بالا (HDL) در بیماران درمان شده با لواستاتین

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 12

چکیده

 زمینه و هدف: وظیفه آنتی اکسیدانی HDL به عهده آنزیم پاراکسوناز  (PON1) 1می باشد. استاتین ها بر غلظت و بیان ژن PON1 تاثیرگذار هستند. لذا اسیدهای چرب تشکیل دهنده فسفولیپیدها را در HDL دچار تغییر می کنند. این مطالعه با هدف, بررسی اثر لوواستاتین بر فعالیت پاراکسوناز 1 خون و تاثیر بر ترکیبات فسفولیپیدی HDL در ژنوتیپ های پلی مورفیسم Q192R انجام شده است.روش بررسی: در این مطالعه توصیفی تحلیلی, 131 نفر دارای LDL بالای 130 mg/dl (گروه مورد) و 134 نفر دارایLDL  کمتر از 130 mg/dl (گروه شاهد) از افراد مراجعه کننده به کلینیک داخلی بیمارستان آیت اله کاشانی شهرکرد به روش در دسترس انتخاب شدند. گروه مورد طبق نظر متخصص به دو گروه دریافت کننده لواستاتین (76 نفر) و گروهی که هیچ دارویی دریافت نکردند (55 نفر) تقسیم شدند. در مرحله اول از تمامی افراد 76 ml خون ناشتا گرفته شد و سطح سرمی گلوکز, کلسترول توتال, تری گلیسرید, HDL-C, LDL-C, کراتینین, آپولیپوپروتئین A1, آپولیپوپروتئین B,LDL  اکسید شده (OxLDL), فعالیت پاراکسونازی و آریل استرازی PON1 اندازه گیری شد. ژنوتیپ های پلی مورفیسم Q192R با استفاده از روش PCR-RFLP مشخص گردید. 2 ماه پس از درمان در افراد دریافت کننده لواستاتین مجددا پروفایل های لیپیدی و فعالیت آنزیم پاراکسوناز و ترکیب اسیدهای چرب اندازه گیری شد. نتایج حاصل با استفاده از آزمون های آماری در نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: به دنبال مصرف لواستاتین فعالیت پاراکسونازی PON1, درصد اسید استئاریک, اسید اولئیک, اسید لینولئیک و اسید ایکوزوپنتانوئیک نسبت به قبل از درمان افزایش نشان داد. فراوانی آلل Q در گروه شاهد 0.77 و در گروه مورد 0.70 بود (P=0.24) همچنین درصد اسید اولئیک, اسید لینولئیک, اسید ایکوزوپنتانوئیک و فعالیت پاراکسونازی بعد از درمان در ژنوتیپ QR/RR نسبت به QQ افزایش بیشتری نشان داد.نتیجه گیری: بر طبق یافته های این مطالعه درمان بیماران با استفاده از لواستاتین در افراد دارای آلل R (QR/RR) با افزایش فعالیت پاراکسونازی و تغییر اسیدهای چرب غیر اشباع در فسفولیپیدهای HDL باعث تغییر ماهیت این ذرات شده و ممکن است باعث افزایش نقش این ذرات در کاهش بیماری های قلبی و عروقی شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی