مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

380

دانلود:

144

استناد:

5

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اپیدمیولوژی عفونت ادراری و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی اشرشیاکلی در مراجعین به بیمارستان امام علی (ع) فرخشهر در استان چهارمحال بختیاری

صفحات

 صفحه شروع 9 | صفحه پایان 15

چکیده

 زمینه و هدف: عفونت دستگاه ادراری یکی از شایع ترین عفونت های بیمارستانی است که الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی آن در مناطق گوناگون متفاوت است. هدف این مطالعه تعیین فراوانی عوامل باکتریال ایجاد کننده عفونت ادراری و الگوی حساسیت و مقاومت آنتی بیوتیکی اشرشیاکلی (E. coli) در مراجعین سرپایی به مجتمع بیمارستانی امام علی (ع) فرخشهر بود.روش بررسی: در این مطالعه توصیفی تحلیلی, در یک مدت 5 ماهه (بهمن 1390 تا خرداد 1391) از تعداد 848 نفر بیمار مشکوک به عفونت ادراری مراجعه کننده به بیمارستان امام علی (ع), نمونه ادرار جمع آوری شد. پس از جداسازی عامل عفونت, با روش Clinical and Laboratory Standards Institute آزمون حساسیت به آنتی بیوتیک انجام شد. داده ها با استفاده از آزمون آماری مجذور کای تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: از میان 848 نمونه واجد شرایط, نتیجه آزمایش کشت ادرار 74 نفر (%8.72) مثبت بود. باکتری E.coli با 52 مورد (%70.27) و باکتری استافیلوکوکوس با 15 مورد (%20.27) شایع ترین باکتری های جداسازی شده بودند. از 52 نفر آلوده به باکتری34 E.coli  نفر (%65.38) زن و 18 نفر (%34.62) مرد بودند. بر اساس نتایج آنتی بیوگرام بیشترین موارد مقاومت, به ترتیب مربوط به آنتی بیوتیک آمپی سیلین (%85.71), نالیدیسیک اسید (%78.78) و سیپروفلاکسین (%46.51) بود. از سوی دیگر, بیشترین حساسیت مربوط به آنتی بیوتیک های نیتروفورانتوئین (%92.30), آمیکاسین (%66.67) و جنتامایسین (%62.50) بود. بیشترین موارد عفونت در رده سنی بالاتر از 47 سال مشاهده گردید.نتیجه گیری: آمپی سیلین و نیتروفورانتوئین به ترتیب دارای بیشترین میزان مقاومت و حساسیت آنتی بیوتیکی بوده اند و بر اساس نتایج بدست آمده, درمان تجربی با آمپی سیلین در اکثر بیماران مبتلا به عفونت ادراری مناسب نیست.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.