مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: هنرهای زیبا
سال:1384 | دوره:- | شماره:23
صفحه شروع:5 | صفحه پایان:14

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

460

دانلود:

155

استناد:

19

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی، تحلیل و ارایه الگویی برای نظام شهری استان خوزستان

صفحات

 صفحه شروع 5 | صفحه پایان 14

چکیده

 عدم توجه به نظام شهری و نحوه پراکنش مراکز و کانونهای شهری در پهنه سرزمین از یک سو و رشد شتابان شهرنشینی از سوی دیگر به گسیختگی و عدم انسجام در ساختار فضایی منجر خواهد شد. در چنین شرایطی بسیاری از سیاست های موجه توسعه در سطوح ملی و منطقه ای کارآمدی خود را از دست داده و نتایج مورد انتظار را به همراه نخواهد داشت.مقاله حاضر که با هدف بررسی و تحلیل نظام شهری استان خوزستان ارائه شده, تلاش کرده است تا با استفاده از مدلهاو تکنیک های رایج در زمینه تحلیل نظام های شهری به ارائه الگویی مناسب برای منطقه مورد مطالعه دست یابد. نتایج این پژوهش نشان داد که نظام های شهری در مقیاس منطقه ای اگر چه می تواند برای مدیریت توسعه در سطح منطقه ای موثر باشداما لازم است که نظام شهری منطقه ای را در ارتباط با مناطق همجوار و در ربط با توزیع فضایی شهرها در پهنه ملی مدنظر قرار داد.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی