مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,786

دانلود:

203

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه اثر بخشی درمان توام سه گانه ( پماد پارامومایسین، تزریق داخل ضایعه گلوکانتیم و کرایوتراپی) با ترزیق داخل ضایعه گلوکانتیم به تنهایی در درمان لیشمانیوز جلدی حاد

صفحات

 صفحه شروع 136 | صفحه پایان 139

چکیده

 مقدمه: علیرغم درمانهای متعدد, تاکنون روش آسان و بی خطری جهت درمان سالک معرفی نشده است.هدف: بررسی اثر بخشی روش درمانی توام سه گانه تزریق داخل ضایعه گلوکانیتم, پماد پارامومایسین و گرایوتراپی درمقایسه با تزریق داخل ضایعه گلوکانتیم به تنهایی در درمان سالک.روش اجرا: 157 بیمار مبتلا به سالک در دو گروه درمانی قرار گرفتند. در 81 بیمار تزریق داخل ضایعه گلوکانتیم هرهفته دوبار تا بهبودی ضایعه و حداکثر 6 هفته انجام شد.76 بیمار نیز تحت درمان با روش توام سه گانه قرار گرفتند که پارامومایسین (پماد15% در اوره 10%) روزانه 2 بار, کرایوتراپی به فواصل دوهفته و حداکثر 3 بار و تزریق داخل ضایعه گلوکانتیم هفته ای یک بار تا بهبودی در مورد آنها گرفته شد.یافته ها: پس از 6 هفته, بهبودی بالینی کامل ضایعات در 89.5% بیماران تحت درمان با روش درمان توام سه گانه و 70.4% بیماران تحت درمان با تزریق داخل ضایعه گلوکانتیم دیده شد(0.05>p).نتیجه گیری: اثر بخشی بیشتر روش درمان توام سه گانه موید مطالعات قبلی در خصوص درمان توام کرایوتراپی و پارامومایسین است و این روش را به عنوان یک روش ارجح در درمان سالک مطرح می نماید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  نیل فروش زاده، محمدعلی، جعفری، فریبا، و ملک افضلی، بهاره. (1383). مقایسه اثر بخشی درمان توام سه گانه ( پماد پارامومایسین, تزریق داخل ضایعه گلوکانتیم و کرایوتراپی) با ترزیق داخل ضایعه گلوکانتیم به تنهایی در درمان لیشمانیوز جلدی حاد. بیماریهای پوست، 7(3 (پیاپی 27))، 136-139. SID. https://sid.ir/paper/57656/fa

  Vancouver: کپی

  نیل فروش زاده محمدعلی، جعفری فریبا، ملک افضلی بهاره. مقایسه اثر بخشی درمان توام سه گانه ( پماد پارامومایسین, تزریق داخل ضایعه گلوکانتیم و کرایوتراپی) با ترزیق داخل ضایعه گلوکانتیم به تنهایی در درمان لیشمانیوز جلدی حاد. بیماریهای پوست[Internet]. 1383؛7(3 (پیاپی 27)):136-139. Available from: https://sid.ir/paper/57656/fa

  IEEE: کپی

  محمدعلی نیل فروش زاده، فریبا جعفری، و بهاره ملک افضلی، “مقایسه اثر بخشی درمان توام سه گانه ( پماد پارامومایسین, تزریق داخل ضایعه گلوکانتیم و کرایوتراپی) با ترزیق داخل ضایعه گلوکانتیم به تنهایی در درمان لیشمانیوز جلدی حاد،” بیماریهای پوست، vol. 7، no. 3 (پیاپی 27)، pp. 136–139، 1383، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/57656/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی