مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

30,430

دانلود:

500

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه درمان سه دارویی با اسپیرونولاکتون، سیپروترون استات و سیپرترون کامپاند و درمان دو دارویی با اسپیرو نولاکتون و سیپروترون کامپاند در مبتلایان به هیرسوتیسم: کارآزمایی بالینی تصادفی

صفحات

 صفحه شروع 156 | صفحه پایان 165

چکیده

 مقدمه: درمان با یک دارو در مورد هیرسوتیسم معمولا بقدر کافی موثر واقع نمی شود.هدف: مقایسه دو رژیم درمانی دارویی در درمان هیرسوتیسم.روش اجرا: در یک کار آزمایی بالینی شاهددار از نوع باز و همزمان, 101 بیمار مبتلا به هیرسوتیسم بصورت یک در میان به دو گروه تقسیم شدند: به مدت 6 ماه, 50 بیمار تحت درمان با اسپیرونولاکتون (50میلیگرم در روز) و سیپروترون کامپاند یک قرص روزانه (از روز 5 تا 26 سیکل قاعدگی) قرار گرفتند و 51 بیمار دیگر علاوه بر این دو دارو سیپروترون استات 50 میلیگرم روزانه (از روز 5 تا14 سیکل قاعدگی) نیز دریافت کردند. قبل و بعد از درمان سطح هورمونهای جنسی و نمره هیرسوتیسم تعیین و از آزمونهای آماری t و chi2 , و رگرسیون خطی در آنالیز نتایج استفاده شد.یافته ها: میانگین نمره هیرسوتیسم قبل از درمان در گروه اول 0.34 ± 22.12 و در گروه دوم 0.34 ± 22.15 بود. پس از 6 ماه درمان این نمره در گروه سه دارویی به 0.32 ± 12.74 و در گروه دو دارویی به 0.35 ± 16.73 رسید. پس از حذف اثر مخدوش کنندگی سایر متغیرها باز هم در گروه سه دارویی این کاهش بطور معنی داری بیشتر بود (0.001 >p).نتیجه گیری: رژیم های دارویی مورد استفاده در این مطالعه ضمن نداشتن عوارض کبدی, کلیوی و متابولیک, دارای اثر بالینی و ضد آندروژنی کاملا مشخص بودند. درمان سه دارویی در کاهش نمره هیرسوتیسم موثرتر بود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  انصارین، حبیب، مهرگان، ریحانه، و حسینی، جاوید. (1383). مقایسه درمان سه دارویی با اسپیرونولاکتون, سیپروترون استات و سیپرترون کامپاند و درمان دو دارویی با اسپیرو نولاکتون و سیپروترون کامپاند در مبتلایان به هیرسوتیسم: کارآزمایی بالینی تصادفی. بیماریهای پوست، 7(3 (پیاپی 27))، 156-165. SID. https://sid.ir/paper/57654/fa

  Vancouver: کپی

  انصارین حبیب، مهرگان ریحانه، حسینی جاوید. مقایسه درمان سه دارویی با اسپیرونولاکتون, سیپروترون استات و سیپرترون کامپاند و درمان دو دارویی با اسپیرو نولاکتون و سیپروترون کامپاند در مبتلایان به هیرسوتیسم: کارآزمایی بالینی تصادفی. بیماریهای پوست[Internet]. 1383؛7(3 (پیاپی 27)):156-165. Available from: https://sid.ir/paper/57654/fa

  IEEE: کپی

  حبیب انصارین، ریحانه مهرگان، و جاوید حسینی، “مقایسه درمان سه دارویی با اسپیرونولاکتون, سیپروترون استات و سیپرترون کامپاند و درمان دو دارویی با اسپیرو نولاکتون و سیپروترون کامپاند در مبتلایان به هیرسوتیسم: کارآزمایی بالینی تصادفی،” بیماریهای پوست، vol. 7، no. 3 (پیاپی 27)، pp. 156–165، 1383، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/57654/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی