مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

749

دانلود:

190

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر مقادیر مختلف نیتروژن بر خصوصیات رشدی و صفات کمی و کیفی چغندرقند پاییزه Effect of nitrogenrates on growth characteristics, yield and quality of autumn -sown sugar beet

صفحات

 صفحه شروع 33 | صفحه پایان 51

چکیده

 به منظور بررسی تاثیر مقادیر مختلف نیتروژن بر اجزاء عملکرد, سهم هریک از قسمت های مختلف گیاه چغندرقند در کشت پاییزه از ماده خشک کل, تعداد برگ, شاخص سطح برگ, سرعت پوشش سایه انداز و میزان جذب نیتروژن, این آزمایش در سال های 1382 و 1383 در مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول اجرا گردید. در این تحقیق پنج مقدار نیتروژن شامل صفر, 60, 120, 180 و 240 کیلوگرم در هکتار و دو رقم منوژرم شیرین و رسول در یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار بررسی شد. سال های آزمایش از نظر بیشتر خصوصیات کمی و کیفی چغندرقند با یکدیگر اختلاف معنی داری نشان دادند. در سال اول بین اثرات مقادیر نیتروژن بر روی عملکردریشه تفاوت معنی داری وجود نداشت و در یک گروه قرار گرفتند (میانگین 93 تن در هکتار), در حالی که درصد قند به طور معنی داری تحت تاثیر مصرف نیتروژن قرار گرفت و بالاترین مقدار (13.7درصد) مربوط به سطح نیتروژن صفر بود. در سال دوم تیمارهای نیتروژن از نظر عملکردریشه با یکدیگر اختلاف معنی دار نشان دادند و بالاترین عملکرد مربوط به سطح نیتروژن 240 کیلوگرم در هکتار (80.9 تن در هکتار) بود, اما از نظر درصد قند بین آن ها اختلاف معنی داری وجود نداشت. در هر دو سال بین دو رقم مورد بررسی از نظر کلیه خصوصیات کمی و کیفی اختلاف معنی دار وجود نداشت. افزایش مصرف نیتروژن موجب افزایش سهم دمبرگ و طوقه و کاهش سهم ریشه از بیوماس کل نموده, اما بر سهم ماده خشک برگ از بیوماس کل تاثیری نداشت. در سال اول تیمارهای نیتروژن از نظر تعداد برگ, شاخص سطح برگ و زمان سایه انداز کامل با یکدیگر اختلاف معنی دار نشان ندادند, درحالی که در سال دوم بین تیمارها اختلاف معنی دار وجود داشت, به طوری که افزایش نیتروژن موجب افزایش شاخص سطح برگ, تعداد برگ و تسریع در زمان کامل شدن سایه انداز گردید. در سال اول بین سطوح مختلف نیتروژن از نظر تاثیر بر مقدار نیتروژن قسمت های مختلف گیاه اختلاف معنی داری وجود نداشت و مقدار کل نیتروزن جذب شده به وسیله چغندرقند در آخر دوره رشد در حدود 574 کیلوگرم در هکتار بود. درسال دوم مقدار نیتروژن جذب شده از خاک به وسیله چغندرقند تحت تاثیر سطوح نیتروژن مصرفی قرار داشت به طوری که مقدار نیتروژن حذب شده در سطوح نیتروژن صفر و 240 کیلوگرم در هکتار به ترتیب 186 و 351 کیلوگرم در هکتار بود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  حسین پور، مصطفی، پاک نژاد، علیرضا، نادری، احمد، اسلامی زاده، رحیم، یوسف آبادی، ولی اله، و شریفی، حمید. (1392). تاثیر مقادیر مختلف نیتروژن بر خصوصیات رشدی و صفات کمی و کیفی چغندرقند پاییزه Effect of nitrogenrates on growth characteristics, yield and quality of autumn -sown sugar beet. مجله چغندرقند، 29(1)، 33-51. SID. https://sid.ir/paper/57650/fa

  Vancouver: کپی

  حسین پور مصطفی، پاک نژاد علیرضا، نادری احمد، اسلامی زاده رحیم، یوسف آبادی ولی اله، شریفی حمید. تاثیر مقادیر مختلف نیتروژن بر خصوصیات رشدی و صفات کمی و کیفی چغندرقند پاییزه Effect of nitrogenrates on growth characteristics, yield and quality of autumn -sown sugar beet. مجله چغندرقند[Internet]. 1392؛29(1):33-51. Available from: https://sid.ir/paper/57650/fa

  IEEE: کپی

  مصطفی حسین پور، علیرضا پاک نژاد، احمد نادری، رحیم اسلامی زاده، ولی اله یوسف آبادی، و حمید شریفی، “تاثیر مقادیر مختلف نیتروژن بر خصوصیات رشدی و صفات کمی و کیفی چغندرقند پاییزه Effect of nitrogenrates on growth characteristics, yield and quality of autumn -sown sugar beet،” مجله چغندرقند، vol. 29، no. 1، pp. 33–51، 1392، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/57650/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی