مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

788

دانلود:

222

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تهیه گرده افشان دیپلوئید مقاوم به بیماری سفیدک سطحی چغندرقند Development of diploid pollinator for resistance to powdery mildew disease in sugar beet

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 13

چکیده

 به منظورتهیه والد گرده افشان مقاوم به سفیدک سطحی از جمعیت نسبتا مقاوم 14442 استفاده گردید. از این جمعیت در سال اول تعداد 50 بوته مقاوم در مزرعه بر اساس شاخص مقاومت, گزینش شده و سپس بذر هاف سیب (برادر خواهر ناتنی) تهیه گردید. از بین 50 بوته مقاوم تنها 39 بوته بذر کافی تولید کردند. بذور برداشت شده از این 39 بوته هاف سیب در شش تکرار یک خطی کشت شده و مجددا برای بیماری ارزیابی شدند. از بین 39 هاف سیب مورد ارزیابی, تعداد سه هاف سیب (H.S13,H.S24 وH.S35 ) که آلودگی کمتری (شاخص آلودگی کمتر از عدد 2.5 را نشان دادند) نسبت به بقیه داشتند انتخاب شدند. از هر فامیل گزینش شده فوق تعداد 50 بوته انتخاب و در چادرهای ایزوله کشت شد تا بذر هاف سیب جدید تولید شود. این بذور که جمعا تعداد 88 فامیل جدید بوجود آوردند, هاف سیب جدید نامیده شدند. بذر 88 هاف سیب جدید در شش تکرار یک خطی کشت و مجددا برای بیماری ارزیابی شدند. از بین هاف سیب های جدید, هاف سیب شماره 5, 17 و 22 از نظر مقاومت به بیماری برتر از سایرین بودند. از هر هاف سیب جدید تعداد 35 ریشه و جمعا تعداد 105 ریشه برای تولید S1 انتخاب شدند. هریک از 105 ریشه انتخابی به چهار قسمت تقسیم (کلون) و در زیر یک قفس ایزوله کشت شدند تا بذر S1 به دست آید. با توجه به مشکلات تهیه بذر S1 در زیر قفس ایزوله از بین 105 ریشه گزینش شده تنها تعداد 13 ریشه قادر به تولید بذر کافی با قوه نامیه مناسب گردیدند. بنابراین تعداد 13 بذر خودگشن یا S1 با مقاومت بسیار خوب نسبت به بیماری سفیدک سطحی به دست آمد. بذور خودگشن شده یا S1 (ژرم پلاسم جدید) مجددا برای مقاومت به بیماری سفیدک سطحی آزمون شدند. نتایج نشان داد که در هر نسل گزینش مقاومت نسبت به بیماری افزایش یافت و پاسخ به گزینش مثبت بود, به طوری که کمترین میزان آلودگی (12.9 درصد) در بوته های S1 مشاهده شد. جمعیت S1ها نسبت به جمعیت اولیه 14442 به میزان 72.6 درصد پیشرفت سلکسیون نشان داد. با توجه به مقاومت خوب بوته های S1 می توان از آن ها به عنوان گرده افشان برای تولید رقم مقاوم به بیماری سفیدک سطحی استفاده نمود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  بساطی، جهانشاه، شیخ الاسلامی، مهیار، جلیلیان، علی، نعمتی، عادل، و خدائی، حبیب. (1392). تهیه گرده افشان دیپلوئید مقاوم به بیماری سفیدک سطحی چغندرقند Development of diploid pollinator for resistance to powdery mildew disease in sugar beet . مجله چغندرقند، 29(1)، 1-13. SID. https://sid.ir/paper/57649/fa

  Vancouver: کپی

  بساطی جهانشاه، شیخ الاسلامی مهیار، جلیلیان علی، نعمتی عادل، خدائی حبیب. تهیه گرده افشان دیپلوئید مقاوم به بیماری سفیدک سطحی چغندرقند Development of diploid pollinator for resistance to powdery mildew disease in sugar beet . مجله چغندرقند[Internet]. 1392؛29(1):1-13. Available from: https://sid.ir/paper/57649/fa

  IEEE: کپی

  جهانشاه بساطی، مهیار شیخ الاسلامی، علی جلیلیان، عادل نعمتی، و حبیب خدائی، “تهیه گرده افشان دیپلوئید مقاوم به بیماری سفیدک سطحی چغندرقند Development of diploid pollinator for resistance to powdery mildew disease in sugar beet ،” مجله چغندرقند، vol. 29، no. 1، pp. 1–13، 1392، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/57649/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی