مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

714

دانلود:

194

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مدل مناسب مصرف بهینه کود نیتروژن در آبیاری نشتی چغندرقند Determination of an appropriate model for optimum use of N fertilizer in furrow irrigation

صفحات

 صفحه شروع 53 | صفحه پایان 69

چکیده

 برآورد مقدار بهینه کود مصرفی برای کاهش هزینه تولید و مخاطرات زیست محیطی و افزایش عملکرد ضروری است. نیاز بهینه و اقتصادی کود با استفاده از برازش یک مدل بر داده های عملکرد نسبت به کود مصرفی به دست می آید. در تحقیق حاضر به منظور تعیین مدل مناسب تابع تولید چغندرقند نسبت به مصرف کود نیتروژن و برآورد مقدار بهینه اقتصادی کود مدل های چندجمله ای درجه دو, جذری, میچرلیخ, هیپربولیک مثلثاتی, چندجمله ای درجه دو با آستانه و خطی با آستانه استفاده شد. داده های مورد استفاده نتایج یک آزمایش در پنج سطح کودی نیتروژن خالص شامل: صفر, 60, 120, 180 و 240 کیلوگرم در هکتار و با سیستم آبیاری نشتی در سه تکرار در دو سال 1382 و 1383 بود. مقدار بهینه اقتصادی کود نیتروژن بر اساس قیمت های کود و محصول در سال های مذکور به دست آمد. مقدار کود با توجه به نسبت قیمت کود به محصول و نوع مدل مورد استفاده متفاوت بود. نتایج این تحقیق نشان داد که مدل چندجمله ای درجه دو برای توصیف تابع تولید و مقدار بهینه اقتصادی کود در زراعت چغندرقند مناسب است. با کاربرد این مدل مقدار بهینه اقتصادی کود نیتروژن در سال های 1382 و 1383 به ترتیب 235.8 و 248.9 کیلوگرم در هکتار به دست آمد. مقدار بهینه اقتصادی کود نیتروژن با استفاده از این مدل در سال 1390 بر اساس مدل سال 1382 با نرخ مصوب و آزاد کود اوره به ترتیب 234.7 و 225.1 کیلوگرم در هکتار و بر اساس مدل سال 1383 به ترتیب 247.9 و 240.8 کیلوگرم در هکتار به دست آمد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  رضوانی، سیدمعین الدین، نوروزی، عباس، آذری، کامران، و جعفری، علی محمد. (1392). مدل مناسب مصرف بهینه کود نیتروژن در آبیاری نشتی چغندرقند Determination of an appropriate model for optimum use of N fertilizer in furrow irrigation. مجله چغندرقند، 29(1)، 53-69. SID. https://sid.ir/paper/57647/fa

  Vancouver: کپی

  رضوانی سیدمعین الدین، نوروزی عباس، آذری کامران، جعفری علی محمد. مدل مناسب مصرف بهینه کود نیتروژن در آبیاری نشتی چغندرقند Determination of an appropriate model for optimum use of N fertilizer in furrow irrigation. مجله چغندرقند[Internet]. 1392؛29(1):53-69. Available from: https://sid.ir/paper/57647/fa

  IEEE: کپی

  سیدمعین الدین رضوانی، عباس نوروزی، کامران آذری، و علی محمد جعفری، “مدل مناسب مصرف بهینه کود نیتروژن در آبیاری نشتی چغندرقند Determination of an appropriate model for optimum use of N fertilizer in furrow irrigation،” مجله چغندرقند، vol. 29، no. 1، pp. 53–69، 1392، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/57647/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی