مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: هنرهای زیبا
سال:1383 | دوره:- | شماره:18
صفحه شروع:25 | صفحه پایان:36

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

647

دانلود:

300

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

آموزش خلاق - تجربه 1381

نویسنده

حجت عیسی

صفحات

 صفحه شروع 25 | صفحه پایان 36

چکیده

 این مقاله محصول تجربه ای یک ساله در آموزش دروس پایه معماری است. نظریه پشتیبان این تجربه, آموزش معماری را در سه عرصه "تزکیه"," تعلیم و "حکمت قابل حصول می داند.این نظریه بر آنست که مراتب اولیه آموزش معماری باید به پالایش و پرورش ذهن و استعداد شاگردان بپردازد تا راه آنان را برای طی مراتب بعدی (کسب دانش ها و درک بینش های معماری) هموار سازد. با این رویکرد, مقاله پس از بیان مبانی نظری خود به تشریح روش های اتخاذ شده برای تدریس و پرورش استعداد دانشجویان می پردازد. روش هایی که حکایت از تعامل دایم بین استاد, شاگرد, و برنامه درسی داشته و هر لحظه در حال بازبینی, نقد و تکمیل خویش می باشد.نگاهی کوتاه به چند تمرین و آنگاه بازنگری و نقد این فرآیند یک ساله از دیگاه دانشجویان پایان بخش این گزارش خواهد بود. این نگاه نقادانه می تواند محلی دریافتن میزان تقرب به اهداف و مفقیت در روش های اتخاذ شده.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی