Start: 2/2/2023 1:12:47 AMEnd: 2/2/2023 1:12:49 AM >> 72

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

445

دانلود:

210

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی اثر متقابل ژنوتیپ x محیط بر عملکرد دانه لاین های نخود (.Cicer arietinum L) در کشت زمستانه

صفحات

 صفحه شروع 63 | صفحه پایان 75

چکیده

 هدف از انجام این تحقیق, بررسی اثر ژنوتیپ, محیط و اثر متقابل آن ها بر عملکرد ارقام و لاین های نخود سفید و شناسایی ژنوتیپ های پرمحصول و پایدار در شرایط متفاوت محیطی بود. در این آزمایش چهارده لاین و رقم نخود تیپ کابلی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار و در چهار ایستگاه تحقیقات کشاورزی کردستان, ارومیه, مراغه و همدان به مدت سه سال زراعی (91-1388) در شرایط دیم مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بیشترین و کمترین میزان عملکرد دانه به ترتیب در محیط های؛ ارومیه سال 1389(U1) (1931.2 کیلوگرم در هکتار) و همدان سال 1390 (H2) (379.1 کیلوگرم در هکتار) به دست آمد. از بین لاین های نخود مورد بررسی, بیشترین و کمترین میانگین عملکرد دانه به ترتیب به ژنوتیپ های G4 (1163.5 کیلوگرم در هکتار) و G2 (756.02 کیلوگرم در هکتار) اختصاص داشت. تجزیه مرکب عملکرد دانه نشان داد که اثرات اصلی محیط و ژنوتیپ و اثر متقابل ژنوتیپ در محیط معنی دار بودند. سهم محیط, ژنوتیپ و اثر متقابل آن ها در تغییرات عملکرد دانه به ترتیب 70.61, 3.20 و 11.21 درصد بود. مقدارGEI  با استفاده از مدل بای پلات تفکیک شد و طبق تجزیه مقادیر منفرد, دو مولفه اصلی اول به ترتیب PCI=43.09 و  PC2=22.34درصد از تغییرات کل داده ها را توجیه کردند. بر اساس نمودارهای GGE بای پلات, ژنوتیپ های  G6,G4  و G11 از عملکرد دانه و پایداری بیشتری نسبت به سایر ژنوتیپ ها برخوردار بودند. نتایج این تحقیق, محیط ها را به دو ناحیه بزرگ شامل «ارومیه و مراغه» و «کردستان و همدان» تقسیم نمود که برای هر ناحیه به ترتیب لاین هایG6(FLIP 99-26C)  و G4 (FLIP 00-39C) قابل توصیه هستند. همچنین ژنوتیپ های G5, G7  و G8به عنوان لاین های دارای سازگاری عمومی شناسایی شدند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی