مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله علوم زراعی ایران | سال:1382 | دوره:5 | شماره:2 | صفحه شروع:155 | صفحه پایان:162

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

187

دانلود:

78

استناد:

3

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تاثیر فواصل بوته بین ردیف و روی ردیف بر عملکرد و اجزا عملکرد لوبیا چیتی رقم تلاش

صفحات

 صفحه شروع 155 | صفحه پایان 162

چکیده

 این آزمایش در سال زراعی 79-1378 در شهرستان لردگان در استان چهارمحال و بختیاری انجام گردید. آزمایش به صورت طرح کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردید. فواصل بین ردیف به عنوان عامل اصلی در سه سطح شامل 35, 50 و 60 سانتیمتر و عامل فواصل بوته روی ردیف شامل سه سطح 5, 10 و 15 سانتیمتر بود. تراکم های حاصل از این فواصل در محدوده 111 هزار تا 570 هزار بوته در هکتار قرار گرفت. کشت هر کرت در پنج ردیف به طول ده متر و به صورت هیرم کاری و با دست انجام گردید و عمل تنک کردن در مرحله پیدایش گره دوم با دست انجام شد. با بررسی میانگین تعداد غلاف در گیاه در فواصل ردیف و فواصل بوته مشخص گردید که با افزایش فاصله ردیف و فاصله بوته, تعداد غلاف در گیاه به طور معنی داری افزایش پیدا کرده است. وزن خشک غلاف در گیاه به طور معنی داری در سطح احتمال 1% تحت تاثیر فاصله ردیف و فاصله بوته قرار گرفت اما اثر متقابل آن ها بر این خصوصیت معنی دار نبود. فاصله ردیف و اثر متقابل فاصله ردیف فاصله بوته بر تعداد دانه در غلاف اثر معنی داری نداشت, اما فاصله بوته در سطح احتمال 1% تاثیر معنی داری بر تعداد دانه در غلاف داشت. وزن صد دانه لوبیا چیتی تحت تاثیر فاصله ردیف و فاصله بوته قرار گرفتند. اثر فاصله ردیف و فاصله بوته و اثر متقابل آن ها بر عملکرد دانه لوبیا چیتی رقم تلاش در سطح احتمال 1% معنی دار بود. بیشترین عملکرد در تیمار 10×50 سانتیمتر با تراکم 200 هزار بوته در هکتار, برابر با 5562.53 کیلوگرم در هکتار و کمترین عملکرد در تیمار 15 60 سانتیمتر با تراکم 111 هزار بوته در هکتار, برابر 3726.1 کیلوگرم در هکتار مشاهده و اندازه گیری شد.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID