مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,200

دانلود:

386

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثر مقادیر کربن آلی و ازت کل خاک بر واکنش گندم دیم (سرداری) به مصرف کود نیتروژن و تعیین حد بحرانی آنها در استان کرمانشاه

صفحات

 صفحه شروع 9 | صفحه پایان 18

چکیده

 با توجه به اینکه در اکثر آزمایش های کودی که در گذشته انجام می گرفت مقادیر کود نیتروژن بدون در نظر گرفتن مقادیر کربن آلی و نیتروژن کل خاک مصرف می گردید, و به همین دلیل در بسیاری از آزمایش ها مصرف کود نیتروژن با وجود بارندگی زیاد و حتی آبیاری تکمیلی باعث عملکرد دانه گندم دیم (سرداری) نمی شد. در این مطالعه, عواملی که باعث عدم واکنش این رقم نسبت به مصرف کود نیتروژن شده است, به ویژه کربن آلی و نیتروژن کل خاک مورد بررسی مجدد قرار گرفته است. نتایج آماری آزمایش های انجام شده نشان می دهد که در پنج آزمایش از 12 آزمایش که در نه سال زراعی انجام شده است مصرف کودهای نیتروژن عملکرد دانه را به طور معنی داری افزایش داده اند. مصرف 30 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار(N3O)  در پاییز نسبت به شاهد(N0)  به طور متوسط عملکرد گندم دیم را به میزان 393 کیلوگرم در هکتار افزایش داده است. افزایش مقدار کود نیتروژن به میزان 45 (N45) کیلوگرم در هکتار سبب افزایش عملکرد دانه شده است. لیکن این افزایش از نظر آماری معنی دار نمی باشد, مصرف بیش از این مقدار(N45)  نه تنها باعث افزایش عملکرد دانه نمی شود, بلکه ممکن است در بعضی از سال ها که بارندگی کم باشد عملکرد دانه را نیز کاهش دهد. در مابقی آزمایش ها به علت بالا بودن میزان کربن آلی و ازت کل محل اجرای آزمایش مصرف کود نیتروژن نه تنها باعث افزایش عملکرد دانه نگردید, بلکه در دو آزمایش عملکرد کاهش یافت. لذا مقادیر حد بحرانی این دو در خاک به روش تصویری کیت - نلسون برای 95 درصد عملکرد گندم دیم رقم سرداری یک درصد و همچنین حد بحرانی نیتروژن کل در خاک برابر با 0.12 درصد تعیین گردید. با توجه به آزمایش های مزرعه ای انجام شده, مصرف 30 کیلوگرم نیتروژن خالص در زمین هایی که مقدار نیتروژن کل و کربن آلی آنها به ترتیب کمتر از 0.12 و یک درصد باشند برای گندم دیم سرداری در استان کرمانشاه قابل توصیه می باشند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  طلیعی، علی اشرف، و صیادیان، کیومرث. (1380). اثر مقادیر کربن آلی و ازت کل خاک بر واکنش گندم دیم (سرداری) به مصرف کود نیتروژن و تعیین حد بحرانی آنها در استان کرمانشاه. مجله علوم زراعی ایران، 3(3)، 9-18. SID. https://sid.ir/paper/57059/fa

  Vancouver: کپی

  طلیعی علی اشرف، صیادیان کیومرث. اثر مقادیر کربن آلی و ازت کل خاک بر واکنش گندم دیم (سرداری) به مصرف کود نیتروژن و تعیین حد بحرانی آنها در استان کرمانشاه. مجله علوم زراعی ایران[Internet]. 1380؛3(3):9-18. Available from: https://sid.ir/paper/57059/fa

  IEEE: کپی

  علی اشرف طلیعی، و کیومرث صیادیان، “اثر مقادیر کربن آلی و ازت کل خاک بر واکنش گندم دیم (سرداری) به مصرف کود نیتروژن و تعیین حد بحرانی آنها در استان کرمانشاه،” مجله علوم زراعی ایران، vol. 3، no. 3، pp. 9–18، 1380، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/57059/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی