مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,211

دانلود:

348

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی مقایسه ای خصوصیات روانشاختی زنان ویژه با زنان عادی

صفحات

 صفحه شروع 163 | صفحه پایان 186

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 انحرافات اجتماعی، به ویژه انحرافات زنان، سلامت و امنیت روانی - اجتماعی و حتی سیاسی و اقتصادی جامعه را تهدید می کند. از این رو، جامعه برای بقا و پایداری خود می بایست تدابیر مناسبی جهت جلوگیری از انحرافات زنان بزهکار و اقداماتی جهت بازپروری آنها اتخاذ نماید و این امر جز از طریق شناخت دقیق عوامل زمینه ساز و تشدید کننده گرایش به انحرافات امکان پذیر نیست. پژوهش حاضر به بررسی ویژگی های روانشناختی (هیجان طلبی، هوش، عزت نفس و هویت) زنان ویژه (فاحشه) و مقایسه آنها با زنان عادی پرداخته است. بدین منظور، از میان زنان ویژه 35-15 ساله ای که بازداشت شده و در مراکز بازپروری زنان آسیب دیده اجتماعی سازمان بهزیستی و یا زندان اوین نگهداری می شدند، 60 نفر به عنوان گروه آزمایش انتخاب شدند. همچنین از میان زنانی که در شهر تهران (شمال، جنوب، شرق و غرب) سکونت داشتند، 60 نفر به عنوان آزمودنیهای گروه کنترل انتخاب شدند. سپس هر دو گروه به سوالات آزمون هیجان طلبی زاکرمن، آزمون هوش ریون بزرگسالان، پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت و پرسشنامه سنجش عینی منزلت هویت من آدامز پاسخ دادند.نتایج آزمونهای آماری نشان داد که زنان ویژه در مقایسه با زنان عادی، در مقیاس هیجان خواهی و خرده عاملهای آن یعنی تجربه طلبی، بازداری زدایی و ملال پذیری به صورت معنی داری نمرات بالاتری به دست آوردند. همچنین، زنان بویژه در مقایسه با زنان عادی به صورت معناداری در آزمونهای هوش و عزت نمرات پایین ترین آوردند. به علاوه، بین زنان ویژه و زنان عادی از حیث منزلتهای هویتی تفاوت معناداری مشاهده نشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  رسول زاده طباطبایی، سیدکاظم، الهیاری، عباسعلی، و کامرانی فکور، شهربانو. (1381). بررسی مقایسه ای خصوصیات روانشاختی زنان ویژه با زنان عادی. رفاه اجتماعی، 2(5)، 163-186. SID. https://sid.ir/paper/57031/fa

  Vancouver: کپی

  رسول زاده طباطبایی سیدکاظم، الهیاری عباسعلی، کامرانی فکور شهربانو. بررسی مقایسه ای خصوصیات روانشاختی زنان ویژه با زنان عادی. رفاه اجتماعی[Internet]. 1381؛2(5):163-186. Available from: https://sid.ir/paper/57031/fa

  IEEE: کپی

  سیدکاظم رسول زاده طباطبایی، عباسعلی الهیاری، و شهربانو کامرانی فکور، “بررسی مقایسه ای خصوصیات روانشاختی زنان ویژه با زنان عادی،” رفاه اجتماعی، vol. 2، no. 5، pp. 163–186، 1381، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/57031/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی