Start: 2/5/2023 3:19:23 PMEnd: 2/5/2023 3:19:24 PM >> 614

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

963

دانلود:

321

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مردم سالاری و رشد اقتصادی: بررسی کمی جهانی

صفحات

 صفحه شروع 11 | صفحه پایان 26

چکیده

 طرح مساله: از مهم ترین مسایلی که امروزه دغدغه بسیاری کشورهاست, رشد اقتصادی و تلاش برای دموکراتیک شدن است. از این رو هدف این مقاله, بررسی ارتباط مردم سالاری و رشد اقتصادی است.روش: با استفاده از آمارهای 62 کشور, طی دوره 1980 تا 2000 و با استفاده از مدل داده های ترکیبی تاثیر مردم سالاری بر رشد اقتصادی بررسی شده است. بدین منظور جهت انجام تحلیل های آماری و اقتصاد سنجی از نرم افزارهای Stata8 و Eviews5 استفاده شده است.یافته ها: نتایج تخمین های اقتصادسنجی تاثیر مثبت و مهم مردم سالاری بر رشد اقتصادی را نشان می دهد. همچنین رشد اقتصادی به طور منفی با تورم, جمعیت شهری, مخارج مصرفی دولت و به طور مثبت با سرمایه های انسانی, سرمایه گذاری, رشد جمعیت, نیروی کار زنان و جمعیت فعال ارتباط دارد.نتایج: بهبود نهادهای دموکراتیک (کیفیت نهادی) برای رشد اقتصادی سودمند است. همچنین برای رسیدن به رشد بیشتر در جامعه باید سیاست هایی را اجرا کرد که موجب افزایش سطح تحصیلات, ایجاد نهادها دموکراتیک, عدم دخالت دولت در اقتصاد, افزایش سرمایه گذاری و مشارکت افراد به خصوص زنان, در امور اقتصادی گردند.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

    استناددهی