مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: رفاه اجتماعی
سال:1389 | دوره:10 | شماره:36
صفحه شروع:149 | صفحه پایان:165

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

286

دانلود:

127

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

کشش مطلوبیت نهایی تابع رفاه اجتماعی و وزن های رفاهی استان ها در ایران

صفحات

 صفحه شروع 149 | صفحه پایان 165

چکیده

 طرح مساله: در اقتصاد, این اصل پذیرفته شده است که به منظور رسیدن به حداکثر رفاه اجتماعی از اجرای یک پروژه یا طرح, منافع و هزینه های آن بین افراد جامعه بر اساس مطلوبیت نهایی مصرف یا درآمد توزیع شود. افراد فقیر توان پرداخت مبلغی بابت استفاده از منافع طرح یا پروژه را ندارند ولی منافعی که آن ها کسب می کنند به مراتب بیشتر از افراد غنی است. در این مقاله, بر اساس این عقیده فراگیر وزن های رفاهی استان های مختلف کشور را با استفاده از تابع مطلوبیت که در آن مطلوبیت نهایی مصرف نزولی است, محاسبه شده است. روش: در این تحقیق مصرف سرانه واقعی 28 استان ایران در سال 1385 به صورت آماری بررسی شد. کشش مطلوبیت نهایی مصرف با استفاده از تابع تقاضای خوراکی ها و غیرخوراکی ها با استفاده از مدل اقتصادسنجی و سری زمانی برآورد و سپس وزن های رفاهی محاسبه شده است.یافته ها: تفاوت معنی داری در مصرف سرانه واقعی استان ها وجود داشته و درنتیجه افزایش یکسان مصرف سرانه تاثیر متفاوتی بر رفاه اجتماعی دارد. لذا وزن های رفاهی در ارزیابی طرح ها مهم هستند. کشش مطلوبیت نهایی مصرف در ایران -1.56 است. کمترین وزن رفاهی به استان تهران (0.72) و بیشترین به استان سیستان (2.52) اختصاص دارد.نتایج: به منظور افزایش رفاه اجتماعی در تخصیص منابع بین استان ها باید وزن های رفاهی را در نظر داشت و با محاسبه مقدار تابع رفاه اجتماعی, هر گزینه که در آن تابع رفاه اجتماعی بیشترین است, انتخاب شود. به کارگیری این وزن ها دو هدف کارآیی و توزیع را همزمان در نظر می گیرد.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

    کارگاه های پیشنهادی