مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: رفاه اجتماعی | سال:1386 | دوره:6 | شماره:24 | صفحه شروع:305 | صفحه پایان:325

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

464

دانلود:

265

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مواجهه با خشونت خانگی در دانش آموزان دبیرستانی شهر تهران

صفحات

 صفحه شروع 305 | صفحه پایان 325

چکیده

 طرح مساله: این مطالعه با هدف بررسی فراوانی و ماهیت مواجهه دانش آموزان دبیرستانی شهر تهران باخشونت فیزیکی والدین خود نسبت به یکدیگر انجام شده است.روش تحقیق: مطالعه به صورت یک تحقیق پیمایشی با استفاده از پرسش نامه خود ایفا در میان دانش آموزان دوره متوسطه عمومی در سال تحصیلی 85-1384 در تهران انجام شد. یافته ها: 1495 دانش آموز در این مطالعه وارد شده اند. شیوع مواجهه با خشونت جسمی میان والدین در این مطالعه 22.8 درصد برآورد شده و در 59.8 درصد موارد, به صورت مشاهده صحنه خشونت بوده است. دختران تقریبا دو برابر پسران مواجهه با خشونت را گزارش نموده اند. پدران در 54.3 درصد موارد تنها مرتکب خشونت بوده اند. این مواجهه دراز مدت بوده و در آن هایی که بیش از یک بار اتفاق افتاده, به طور متوسط 5.1 سال طول کشیده است.نتیجه گیری: مواجهه با خشونت فیزیکی والدین نسبت به یکدیگر مشکل شایعی در میان نوجوانان تهرانی است. این مساله وضعیتی درازمدت بوده, از سنین پایین آغاز شده و تا سنین دبیرستان ادامه می یابد.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID