مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: رفاه اجتماعی
سال:1390 | دوره:11 | شماره:43
صفحه شروع:135 | صفحه پایان:156

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

698

دانلود:

827

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

نگرش مردم به ازدواج موقت

صفحات

 صفحه شروع 135 | صفحه پایان 156

چکیده

 مقدمه: تحقیق حاضر با هدف بررسی نگرش مردم به ازدواج موقت انجام گرفته است.روش: در این تحقیق توصیفی, 395 نفر زن و مرد مجرد و متاهل سکن تهران انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه نگرش سنجی استفاده شد.یافته ها: در بین خانواده و اقوام 9.1 درصد افراد سابقه ازدواج موقت وجود دارد. عمده ترین موانع ازدواج موقت فرهنگ جامعه, مخالفت خانواده ها و مخالفت همسر ذکر شد. مردان, افراد مجرد, افراد شاغل, افراد ساکن در جنوب شهر و افرادی که در خانواده و اقوام آن ها سابقه ازدواج موقت وجود دارد بیش از سایرین (p£0.01) نسبت به ازدواج موقت گرایش دارند.بحث: علی رغم وجود گرایش به ازدواج موقت میزان شیوع این ازدواج در جامعه مورد بررسی کم است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.