مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

949

دانلود:

194

استناد:

5

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مرور نظام مند مطالعات کودکان خیابانی در دهه اخیر در ایران (فقر، عامل خطر خیابانی شدن کودکان)

صفحات

 صفحه شروع 337 | صفحه پایان 378

چکیده

 طرح مساله: این پژوهش با جمع آوری مطالعات درباره کودکان خیابانی در تهران, جمع بندی یافته های مرتبط با فقر را ارایه می دهد.روش: مطالعه از نوع مطالعات ثانویه و با روش مرور نظام مند انجام شده و یافته ها مورد متاآنالیز (فرا تحلیل) قرار گرفته اند.یافته ها: شماری از یافته های مطالعه شامل سطح بالای اشتغال کودکان, بعد بالای خانوار, شیوع بالای بیکاری, مشاغل کم درآمد پدران, درآمد پایین خانواده, سطح پایین سواد والدین و ارتباط اکثریت کودکان با خانواده, موید ارتباط فقر و شرایط اقتصادی خانواده با ورود کودکان به خیابان است.نتایج: به نظر می رسد فقر اقتصادی در ایران خطر مهمی برای خیابانی شدن کودکان است.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

    کارگاه های پیشنهادی