مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

3,218

دانلود:

1,402

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تامین و گسترش برابری فرصت ها و عدالت آموزشی در آموزش و پرورش استان اصفهان

صفحات

 صفحه شروع 287 | صفحه پایان 305

چکیده

 طرح مساله: پژوهش حاضر به بررسی راهکارهای موجود و مطلوب رویارویی با چالش تامین و گسترش برابری فرصت ها و عدالت آموزشی در آموزش و پرورش استان اصفهان پرداخته است.روش: این پژوهش از نوع توصیفی ـ پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش کلیه مدیران, معاونان, کارشناس مسوولان و کارشناسان چهل منطقه آموزشی استان می باشد. از میان این مناطق, 126 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه سازمان یافته و پرسشنامه محقق ساخته بوده است. با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ, پایایی پرسشنامه در وضعیت موجود و مطلوب به ترتیب 0.88 و 0.94 برآورد گردیده است.یافته ها: یافته های حاصل از پرسشنامه نشان داد که «تاسیس انجمن های خیرین مدرسه ساز در مناطق محروم» مهم ترین راهکار موجود تامین و گسترش برابری فرصت ها و عدالت آموزشی می باشد. و راهکار «توزیع متناسب معلمان با کیفیت و ماهر در مناطق» مهم ترین راهکار مطلوب تامین و گسترش برابری فرصت ها و عدالت آموزشی می باشد. یافته های حاصل از مصاحبه و سوال باز پاسخ نشان داد که «آگاه کردن برنامه ریزان نسبت به اهمیت و نتایج برابری فرصت های آموزشی» مهم ترین راهکار تامین و گسترش برابری فرصت ها و عدالت آموزشی می باشد.نتایج: نتایج تحقیق نشان داد که راهکارهای موجود و مطلوب مورد مطالعه این پژوهش بیش از سطح متوسط برای تامین و گسترش برابری فرصت ها و عدالت آموزشی, موثر هستند. با توجه به نتایج تحقیق می توان گفت که بین نظرات پاسخ گویان بر حسب سابقه کار, مدرک تحصیلی, جنسیت و سمت در مورد راهکارهای تامین و گسترش برابری فرصت ها و عدالت آموزشی تفاوت وجود ندارد.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی

  APA: کپی

  بابادی عکاشه، ز.، و شریف، س.، و جمشیدیان، ع. (1389). تامین و گسترش برابری فرصت ها و عدالت آموزشی در آموزش و پرورش استان اصفهان. رفاه اجتماعی, 10(37), 287-305. https://sid.ir/paper/56623/fa

  Vancouver: کپی

  بابادی عکاشه زهرا، شریف سیدمصطفی، جمشیدیان عبدالرسول. تامین و گسترش برابری فرصت ها و عدالت آموزشی در آموزش و پرورش استان اصفهان. رفاه اجتماعی. 1389 [cited 2023January30];10(37):287-305. Available from: https://sid.ir/paper/56623/fa

  IEEE: کپی

  بابادی عکاشه، ز.، شریف، س.، جمشیدیان، ع.، 1389. تامین و گسترش برابری فرصت ها و عدالت آموزشی در آموزش و پرورش استان اصفهان. رفاه اجتماعی, [online] 10(37), pp.287-305. Available: https://sid.ir/paper/56623/fa.