مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: رفاه اجتماعی
سال:1389 | دوره:10 | شماره:37
صفحه شروع:265 | صفحه پایان:285

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

369

دانلود:

130

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

نابرابری فضایی در دسترسی به خدمات درمان عمومی برای توسعه سلامت شهری از طریق مدل در p-median در شهر اصفهان

صفحات

 صفحه شروع 265 | صفحه پایان 285

چکیده

 طرح مساله: سلامتی و بهداشت یکی از حقوق جهانی بشر و از موارد مورد تاکید اکثر کشورها در زمینه تامین رفاه اجتماعی است. در این میان خدمات درمان عمومی (PHC) از اولویت و ضرورت ویژهای برخوردار است که به دلیل تاثیرگذاری بر سطح عمومی سلامت جامعه, توجه ویژه برنامهریزان را به خود جلب کرده است. توزیع نامتناسب و ناهماهنگ این خدمات باعث ایجاد نابرابری در دسترسی میشود که یا به علت توزیع نامناسب مکانی این مراکز خدماتی یا به علت کمبود نیروی خدماتی با توجه به تقاضای این خدمات است.روش: این مقاله با توجه توامان به دو ریشه فوق, به بهینهسازی دسترسی به خدمات درمان عمومی با استفاده از مدل p-median و پیادهسازی و اجرای آن برای منطقه 10 شهرداری اصفهان به عنوان مطالعه موردی میپردازد.یافته ها: در مدل مکان یابی پیشنهادی, سناریوهای مختلفی با توجه به سطح بودجه در اختیار, ساخته شده و مورد تحلیل و مقایسه قرار میگیرند.نتایج: نتایج این مقاله میتواند در تصمیم گیری در مورد چگونگی ارایه فضای خدمات درمان عمومی برای توسعه سلامت شهری و به عنوان یک سامانه پشتیبانی تصمیم مورد استفاده قرار گرفته تا پیش از اجرا و پیاده سازی پروژه های ساخت تسهیلات مربوطه, آثار و ویژگیهای هر یک از گزینه ها را از ابعاد و دیدگاههای مختلف مورد بررسی قرار داده و با توجه به شرایط موجود, مانند بودجه, تصمیم گیری کرد. طبیعی است که انتخاب از بین سناریوهای مختلف بستگی زیادی به شرایط فضایی شهر و به خصوص بودجه داشته و نمیتوان فارغ از محدودیتها و نیازها, یکی از سناریوها را به عنوان سناریوی مطلقا برتر پیشنهاد کرد.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.