مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: هنرهای زیبا | سال:1380 | دوره:- | شماره:10 | صفحه شروع:13 | صفحه پایان:21

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,477

دانلود:

505

استناد:

108

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

کاربرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در برنامه ریزی شهری و منطقه ای

نویسنده

زبردست اسفندیار

صفحات

 صفحه شروع 13 | صفحه پایان 21

چکیده

 فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) روشی است منعطف, قوی و ساده که برای تصمیم گیری در شرایطی که معیارهای تصمیم گیری متضاد انتخاب بین گزینه ها را با مشکل مواجه می سازد, مورد استفاده قرار می گیرد. این روش ارزیابی چند معیاری, ابتدا در سال 1980 به وسیله توماس ال ساعتی پیشنهاد گردید و تاکنون کاربردهای متعددی در علوم مختلف داشته است. در این مقاله, کاربرد مشخصی از این روش در برنامه ریزی شهری و منطقه ای, یعنی در انتخاب مکان مناسب برای اسکان مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی با توجه به سادگی, انعطاف پذیری, به کارگیری معیارهای کیفی و کمی به طور همزمان و نیز قابلیت بررسی سازگاری در قضاوت ها میتواند در بررسی موضوعات مربوط به برنامه ریزی شهری و منطقه ای کاربرد مطلوبی داشته باشد.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID