مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,334

دانلود:

641

استناد:

5

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه کیفیت زندگی سالمندان مقیم خانواده و مقیم سرای سالمندان شهر اصفهان

صفحات

 صفحه شروع 177 | صفحه پایان 200

چکیده

 طرح مساله: هدف از این مقاله مقایسه کیفیت زندگی و ابعاد جسمی, جنسی و عمل کرد اجتماعی سالمندان مقیم خانواده و سالمندان مقیم سرا شهر اصفهان است.روش: دراین پژوهش مقطعی (توصیفی تحلیلی) 160 نفر سالمند (80 نفر سالمند مقیم خانواده و 80 نفر سالمند مقیم سرا شهر اصفهان با معیارهای ورود سن 60 سال و بالاتر و ساکن شهر اصفهان مورد مطالعه قرار گرفتند. سالمندانی که به علل مختلف قادر به همکاری و تکمیل پرسش نامه نبودند از مطالعه خارج شدند. ابزار گردآوری داده های این پژوهش پرسش نامه بود. در این مطالعه از دو پرسش نامه استفاده شد. پرسش نامه اول مربوط به مشخصات و پرسش نامه دوم مربوط به پرسش نامه کیفیت زندگی سالمندان لیپاد بود. انجام پژوهش در مراکز سرای سالمندان با مراجعه به این مراکز و برای نمونه گیری از سالمندان مقیم خانواده با مراجعه حضوری به درب منازل, هدف از انجام مطالعه توضیح داده شد و رضایت افراد کسب گردید.یافته ها: میانگین نمره کل کیفیت زندگی (0.001=p) و میانگین نمره بعد جسمانی (0.001=p), میانگین نمره بعد ذهنی (0.048=p) و میانگین نمره عمل کرد اجتماعی (0.006=p) سالمندان مقیم خانواده به طور معناداری از نظر آماری بیش تر از سالمندان مقیم سرا گزارش گردید.نتایج: در این پژوهش کیفیت زندگی و ابعاد جسمانی, ذهنی و عمل کرد اجتماعی کیفیت زندگی در سالمندان مقیم خانواده بهتر از سالمندان مقیم سرا گزارش شد. سیاست گذاران و ارگان های مربوط و مسوولین ذی ربط می توانند از نتایج تحقیق حاضر در بهبود کیفیت زندگی و ارتقا سلامت جامعه استفاده کنند.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

قاسمی، حسین، حریرچی، امیرمحمود، مثنوی، عطااله، رهگذر، مهدی، و اکبریان، مهدی. (1389). مقایسه کیفیت زندگی سالمندان مقیم خانواده و مقیم سرای سالمندان شهر اصفهان. رفاه اجتماعی، 10(39)، 177-200. SID. https://sid.ir/paper/56421/fa

Vancouver: کپی

قاسمی حسین، حریرچی امیرمحمود، مثنوی عطااله، رهگذر مهدی، اکبریان مهدی. مقایسه کیفیت زندگی سالمندان مقیم خانواده و مقیم سرای سالمندان شهر اصفهان. رفاه اجتماعی[Internet]. 1389؛10(39):177-200. Available from: https://sid.ir/paper/56421/fa

IEEE: کپی

حسین قاسمی، امیرمحمود حریرچی، عطااله مثنوی، مهدی رهگذر، و مهدی اکبریان، “مقایسه کیفیت زندگی سالمندان مقیم خانواده و مقیم سرای سالمندان شهر اصفهان،” رفاه اجتماعی، vol. 10، no. 39، pp. 177–200، 1389، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/56421/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی