مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: رفاه اجتماعی | سال:1394 | دوره:15 | شماره:57 | صفحه شروع:73 | صفحه پایان:94

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

263

دانلود:

160

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثربخشی آموزش گروهی تحلیل رفتار متقابل بر افزایش رضایت زناشویی (زنان متقاضی طلاق شهر بیجار)

صفحات

 صفحه شروع 73 | صفحه پایان 94

چکیده

 مقدمه: این پژوهش به منظور اثربخشی آموزش گروهی تحلیل رفتار متقابل بر افزایش رضایت زناشویی زنان مراجعه کننده به مرکز مداخله در خانواده به منظور کاهش طلاق شهرستان بیجار انجام شده است.روش: طرح مورد استفاده در این پژوهش, طرح آزمایشی (آزمایه دارای گروه کنترل تصادفی) است. جمعیت مطالعه, کلیه زنان مراجعه کننده به مرکز مداخله در خانواده به منظور کاهش طلاق در سال 1390 در شهرستان بیجار بودند. با اجرای پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ در زنان مراجعه کننده به مرکز مداخله مذکور 60 زن در دو گروه مداخله (30 نفر) و کنترل (30 نفر) به طور تصادفی قرار گرفتند. گروه مداخله به مدت 1 ماه, تحت 8 جلسه آموزش گروهی بر اساس رویکرد تحلیل رفتار متقابل قرار گرفت. گروه کنترل تحت مداخله نما (خواندن رمان بینوایان) قرار گرفتند و در پایان از هر دو گروه پس آزمون گرفته شد.یافته ها: نتایج آزمون تحلیل هم پراکنش (کوواریانس) نشان داد که آموزش گروهی بر اساس رویکرد تحلیل رفتار متقابل موجب افزایش معنادار در سطح رضایت زناشویی زنان شرکت کننده شده است.بحث: آموزش گروهی بر اساس رویکرد تحلیل رفتار متقابل را می توان روش آموزشی مناسبی جهت افزایش رضایت زناشویی در زنان و پیشگیری از طلاق دانست.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID