مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهش زبان و ادبیات فارسی
سال:1394 | دوره:- | شماره:39
صفحه شروع:97 | صفحه پایان:125

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

194

دانلود:

113

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه شگردهای طنزپردازی «ابوالقاسم پاینده» با «جلال آل احمد»

صفحات

 صفحه شروع 97 | صفحه پایان 125

چکیده

 طنز گونه ای از ادبیات غنایی است که به قصد اصلاح نابسامانی ها, معایب و نقایص جامعه خویش را به تصویر می کشد و مورد انتقاد قرار می دهد. از این جهت است که موثرترین نوع نقد محسوب می شود. این شیوه بیانی, حاصل غرض ورزی و کینه توزی شخصی نیست, بلکه نگاهی انتقادی به نارسایی های گوناگون جامعه است که با زبانی خاص همراه با خنده ناشی از رنج و ناراحتی بیان می گردد. طنز امروزه کارکردی موسع یافته و در قدیم با هجو و هزل و تمسخر هم پوشانی داشته است. «ابوالقاسم پاینده» و «جلال آل احمد» از نویسندگان منتقد و طنزپرداز معاصر فارسی هستند که آثار داستانی خویش را با گفتاری طنزآمیز آمیخته و به این طریق از کاستی ها و زشتی های جامعه عصر خویش پرده برداشته و در پی بیداری مردم و اصلاح امور بوده اند علیرغم هدف مشترک و بهره برداری از ابزارها و شگردهای مشترک, به سبب تفاوت در خاستگاه و پایگاه اجتماعی و رویکرد, محصول کارشان متفاوت است. هدف از مقایسه این دو نویسنده نشان دادن این تفاوت ها وشباهت هاست. هر دو نویسنده به لحاظ زبانی و تاریخی نزدیک به هم هستند, ولی ابوالقاسم پاینده به نقد اجتماعی – فرهنگی نظر دارد و جلال آل احمد به نقد سیاسی - اجتماعی. هر دو نویسنده از شگردهایی همچون تشبیهات, کنایه ها و تعابیر عامیانه, واژه سازی های غریب و جز آن بهره برده اند, اما تشبیهات طنزآمیز در آثار ابوالقاسم پاینده بسامد بیشتری دارد؛ در حالی که در آثار جلال آل احمد کنایات و تعابیر عامیانه از بسامد بالایی برخوردار است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی