مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهش زبان و ادبیات فارسی
سال:1394 | دوره:- | شماره:39
صفحه شروع:45 | صفحه پایان:67

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

308

دانلود:

154

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر طبقه اجتماعی بر شعر شاعران دوره مشروطه با تمرکز بر اشعار «ایرج میرزا» و «فرخی یزدی»

صفحات

 صفحه شروع 45 | صفحه پایان 67

چکیده

 در نزد جامعه شناسان ادبیات, آفرینش های ادبی امری فردی نیست, بلکه بیشتر اجتماعی است. از آنجا که اجتماع, نقشی اساسی در شکل گیری ویژگی های فردی دارد و سبک آفریننده نیز جدای از ویژگی های شخصی او نیست, می توان گفت در آفرینش هر اثر, مهم ترین نقش را اجتماع دارد. بینش اجتماعی نویسنده و موضع گیری او در برابر وقایع مختلف تا حدی زیاد تحت تاثیر پایگاه اجتماعی و خاستگاه طبقاتی او شکل می گیرد. بنابراین می توان سبک هر شاعر یا نویسنده را با توجه به طبقه اجتماعی او تجزیه و تحلیل کرد. این مقاله, ضمن بیان مقدمه ای درباره چگونگی ارتباط طبقات اجتماعی شاعران با جهان بینی آنان بر اساس نظریه طبقات اجتماعی «گلدمن», نگاهی گذرا به پایگاه طبقاتی «ایرج میرزا» و «فرخی یزدی» دارد و سپس عمده ترین تفاوت های سبکی آن دو را با یکدیگر مقایسه می کند. نتیجه پژوهش حکایت از آن دارد که دیدگاه های آن دو در حوزه های نقد سنت های دینی و نقد اجتماعی, آزادی, وطن پرستی, استعمارستیزی, استبدادستیزی, دعوت به مبارزه و تجمل گرایی با یکدیگر متفاوت است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی