video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

895

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثر شبه هورمون جوانی ، پیری پروکسیفن ، بر روی سوسری آلمانی (سویه اصفهان) (Dictyoptera: Epilampridae;Blattella germanica)

نویسندگان

فتح پور حسین | میر طیبه

صفحات

 صفحه شروع 87 | صفحه پایان 102

چکیده

سوسری آلمانی یکی از متداول ترین گونه های آفت خانگی محسوب می شود و ناقل انواعی از قارچ ها, ویروس ها و باکتری های بیماری زا می باشد. افزون بر این , از عوامل ایجاد کننده حساسیت در محیط های خانگی به شمار می رود. از اینرو, کنترل این حشرات از نظر بهداشت عمومی دارای اهمیت فراوانی است.یک روش جدید برای کنترل سوسری آلمانی (Blattella germanica) استفاده از مواد تنظیم کننده رشد, بویژه شبه هورمون های جوانی یا جونوئیدها می باشد. لذا اثر شبه هورمون جوانی , پیری پروکسیفن, بر روی سوسری آلمانی در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. پس از تعیین چرخه زندگی , تعدادی از نمف هایی که در اواخر اینستار پنجم به سر می بردند با غلظت های متفاوتی از پیری پروکسیفن و از طریق افزودن آن به ماده غذایی جانور , تیمار شدند. غلظت های به کار رفته شامل ppm 10, 30, 100 و 300 بود. هر آزمایش دارای سه تکرار بود و برای هر کدام یک گروه شاهد در نظر گرفته شد. در مجموع برای هر غلظت 45 حشره مورد آزمایش قرار گرفت.پیری پروکسیفن باعث تغییر شکل ظاهری و عقیمی حشرات نر و ماده گردید, اما هیچ اختلاف معنی داری از نظر تاثیر این ماده بین حشرات نر و ماده مشاهده نشد. دوز موثر 50%(ED50) پیری پروکسیفن برای پیچیدگی بال در سوسری آلمانی ppm 56.45 و دوز عقیمی 50%(SD50) آن ppm 50 بود. علاوه بر این پیچیدگی بال واحتمال عقیمی با ازدیاد غلظت پیری پروکسیفن افزایش یافت و معلوم شد که درصد پیچیدگی بال و عقیمی در غلظت ppm 10 به ترتیب 0% و 21% (برای افراد نر) و 7.7% و 19.2% (برای افراد ماده),و در غلظت ppm 300 در افراد نر 87% و 91.3% و در افراد ماده 85.7% و 85.7% می باشد . اما , در آن گروه از حشرات که عمل باروری و تولید کپسول تخم انجام گرفت هیچ اختلاف معنی داری بین حشرات تیمار شده و شاهد از نظر تعداد نمف ها مشاهده نشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  فتح پور، حسین، و میر، طیبه. (1382). اثر شبه هورمون جوانی , پیری پروکسیفن , بر روی سوسری آلمانی (سویه اصفهان) (Dictyoptera: Epilampridae;Blattella germanica) . مجله پژوهشی علوم پایه دانشگاه اصفهان، 17(1)، 87-102. SID. https://sid.ir/paper/55860/fa

  Vancouver: کپی

  فتح پور حسین، میر طیبه. اثر شبه هورمون جوانی , پیری پروکسیفن , بر روی سوسری آلمانی (سویه اصفهان) (Dictyoptera: Epilampridae;Blattella germanica) . مجله پژوهشی علوم پایه دانشگاه اصفهان[Internet]. 1382؛17(1):87-102. Available from: https://sid.ir/paper/55860/fa

  IEEE: کپی

  حسین فتح پور، و طیبه میر، “اثر شبه هورمون جوانی , پیری پروکسیفن , بر روی سوسری آلمانی (سویه اصفهان) (Dictyoptera: Epilampridae;Blattella germanica) ،” مجله پژوهشی علوم پایه دانشگاه اصفهان، vol. 17، no. 1، pp. 87–102، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/55860/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.