مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,376

دانلود:

775

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه ادراک لیاقتهای شناختی و اجتماعی در دانش آموزان با پیشرفت تحصیلی پایین، دیرآموز و عادی

صفحات

 صفحه شروع 21 | صفحه پایان 40

چکیده

 هدف اصلی پژوهش حاضر مقایسه ادراک لیاقتهای شناختی و اجتماعی در سه گروه از دانش آموزان پایه اول دبستان بود. سه گروه آزمودنی به طریق نمونه گیری تصادفی به تعداد سی و پنج نفر در هر گروه انتخاب شدند. گروه اول را دانش آمرزان با پیشرفت تحصیلی پایین , گروه دوم را دانش آموزان دیرآموز جایابی شده در کلاسهای ویژه در مدارس عادی و گروه سوم را دانش آموزان عادی تشکیل می داد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش مقیاس تصویری ادراک لیاقت و پذیرش اجتماعی هارتر و پایک (1984) بود که به طور انفرادی برای یکایک آزمودنی ها اجرا شد. این مقیاس شامل چهار خرده مقیاس لیاقت شناختی , لیاقت جسمانی , پذیرش توسط همسالان و پذیرش توسط مادر است . نتایج به دست آمده با استفاده از روش آماری تحلیل واریانس چند متغیری نشان داد : (الف) دانش آموزان با پیشرفت تحصیلی پایین.در چهار خرده مقیاس مورد بررسی, به طور معناداری نسبت به دانش آموزان عادی از ادراک لیاقت خود و پذیرش اجتماعی پایین تری برخوردار بودند؛ (ب) دانش آموزان با پیشرفت تحصیلی پایین.در مقایسه با دانش آموزان دیرآموز تنها در دو خرده مقیاس لیاقت شناختی و پذیرش توسط همسالان به طور معناداری ادراک پایین تری از خود نشان دادند؛ (ج) بین دانش آموزان دیرآموز و دانش آموزان عادی از نظر نمره کل در مقیاس مورد نظر هیچ گونه تفاوت آماری معنادار مشاهده نشد.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

به پژوه، احمد، و سلیمیان، بهروز. (1380). مقایسه ادراک لیاقتهای‌ شناختی‌ و اجتماعی‌ در دانش ‌آموزان با پیشرفت تحصیلی‌ پایین, دیرآموز و عادی. روانشناسی و علوم تربیتی، 31(1)، 21-40. SID. https://sid.ir/paper/55705/fa

Vancouver: کپی

به پژوه احمد، سلیمیان بهروز. مقایسه ادراک لیاقتهای‌ شناختی‌ و اجتماعی‌ در دانش ‌آموزان با پیشرفت تحصیلی‌ پایین, دیرآموز و عادی. روانشناسی و علوم تربیتی[Internet]. 1380؛31(1):21-40. Available from: https://sid.ir/paper/55705/fa

IEEE: کپی

احمد به پژوه، و بهروز سلیمیان، “مقایسه ادراک لیاقتهای‌ شناختی‌ و اجتماعی‌ در دانش ‌آموزان با پیشرفت تحصیلی‌ پایین, دیرآموز و عادی،” روانشناسی و علوم تربیتی، vol. 31، no. 1، pp. 21–40، 1380، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/55705/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی