مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان) | سال:1383 | دوره:2 | شماره:1 | صفحه شروع:23 | صفحه پایان:48

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

377

دانلود:

152

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

قومیت و جنسیت: مطالعه موردی گروه های قومی در سیستان و بلوچستان

صفحات

 صفحه شروع 23 | صفحه پایان 48

چکیده

 در دو دهه اخیر, با گسترش جنبش ها و هویت یابی های قومی, مطالعات تجربی و نظری درباره قومیت در ابعاد اجتماعی, فرهنگی و سیاسی افزایش یافته است. مروری بر آثار منتشر شده در این زمینه نشان می دهد که مطالعات نظری بعد جنسیتی قومیت را نادیده انگاشته اند و مطالعات تجربی نیز به جنسیت بیشتر به عنوان متغیر زمینه توجه کرده اند. این مقاله, با استفاده از داده های پیمایش انجام شده در چهارشهر استان سیستان و بلوچستان تلاش می کند اهمیت نگرش جنسیتی را دررشد هویت یابی گروه های قومی نشان دهد. تحقیق حاضر این فرض را پیش می برد که نابرابری موقعیت دو گروه, به ویژه از حیث دسترسی به فرصت های آموزشی, دو طرز تلقی را نسبت به نقش های جنسیتی شکل داده است, وجود نگرش های سنتی و نسبتا مدرن به نقش های جنسیتی, دوگروه قومی را از هم متمایز ساخته است. همچنین , آثار این نگرش ها بر الگوی زندگی خانوادگی و در نتیجه عملکرد متفاوت جمعیتی خانواده در دو گروه قومی تحلیل می شود. بخش مهمی از تفاوت های گروه قومی را می توان با تفاوت سطح آموزش توضیح داد, متغیرهای دیگری نیزدراین میان نقش دارند که از جمله می توان به تفاوت گرایش های مذهبی اشاره کرد.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID