video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

632

دانلود:

318

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

سناریوهای پیش روی حضور زنان ایرانی در عرصه ی سیاست 13961406 یک بررسی آینده پژوهانه

صفحات

 صفحه شروع 379 | صفحه پایان 396

چکیده

 مشارکت و فعالیت سیاسی زنان در تاریخ سیاسی ایران به شیوه های مختلف انجام پذیرفته است؛ موضوعی که نقشی درخور توجه در سیر تحولات تاریخی ایران داشته و بدیهی است در آیندة مشارکت سیاسی این کشور نیز تأثیرگذار خواهد بود. مقالة حاضر, که از نوع تحقیقات کاربردی است, با اتکا بر روشی توصیفی پیمایشی در صدد است به این پرسش پاسخ گوید که روند حضور زنان در عرصة سیاست ایران در دهة آینده چگونه خواهد بود؟ در این پژوهش, ابتدا با استفاده از پرسش نامة باز, از استادان و صاحب نظران در خصوص شاخص های فعالیت های زنان ایرانی در عرصة سیاست نظر سنجی به عمل آمد و گویه های به دست آمده با استفاده از روش تحلیل محتوای استقرایی در 7 مقوله شاخص های فردی روان شناختی, سیاسی, اجتماعی, فرهنگی, اقتصادی, ارتباطی و ویژگی های نهادی طبقه بندی شد. در ادامه, بر اساس گام های سناریونگاری شوارتز, ابعاد سه گانة مستخرج از 7 مقولة یادشده, سناریوهای چهارگانة آیندة فعالیت زنان ایرانی در عرصة سیاست یعنی سناریوی اول: حضور کمرنگ و کم اثر زنان؛ سناریوی دوم: تحول نهادی و شکل گیری الگوی سکولار مشارکت در ایران؛ سناریوی سوم: پیشتازی زنان با ایجاد فرصت های برابر سیاسی, اقتصادی و رفع نارسایی های فرهنگی اجتماعی؛ سناریوی چهارم: ارتقای وضع فعلی مشارکت زنان تدوین شدند. بررسی های انجام شده نشان می دهند که نمی توان روند ده سال آیندة فعالیت زنان در عرصة سیاست را حضوری صرفاً کمرنگ و کم اثر دانست, بلکه رشد تدریجی مشارکت آنان محتمل و مطابق با واقع خواهد بود. در نهایت, چنین به نظر می رسد که با اتکا بر توضیحاتی که در ارتباط با هر یک از سناریوها ارائه شد, ظهور و بروز سناریوی چهارم محتمل ترین گزینه خواهد بود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی

  APA: کپی

  درویشی سه تلانی، ف.، و همتی، ز. (1397). سناریوهای پیش روی حضور زنان ایرانی در عرصه ی سیاست 13961406 یک بررسی آینده پژوهانه. زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان), 16(3 ), 379-396. https://sid.ir/paper/55463/fa

  Vancouver: کپی

  درویشی سه تلانی فرهاد، همتی زهره. سناریوهای پیش روی حضور زنان ایرانی در عرصه ی سیاست 13961406 یک بررسی آینده پژوهانه. زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان). 1397 [cited 2023January31];16(3 ):379-396. Available from: https://sid.ir/paper/55463/fa

  IEEE: کپی

  درویشی سه تلانی، ف.، همتی، ز.، 1397. سناریوهای پیش روی حضور زنان ایرانی در عرصه ی سیاست 13961406 یک بررسی آینده پژوهانه. زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان), [online] 16(3 ), pp.379-396. Available: https://sid.ir/paper/55463/fa.