مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

757

دانلود:

238

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

نگاهی جامعه‌شناختی به موقعیت زنان در عصر صفوی

نویسنده

قلی زاده آذر

صفحات

 صفحه شروع 77 | صفحه پایان 88

چکیده

 هدف از این مطالعه بررسی وضعیت خانوادگی, اجتماعی و سیاسی زنان در دوره صفویه به منظور شناخت کلیشه‌های جنسیتی در ابعاد و مقاطع مختلف زمانی است. وضعیت زنان در این دوره با نگاهی تاریخی/ جامعه‌شناختی و با روش مطالعه توصیفی/ تاریخی بررسی می‌شود تا شاید خاستگاه بسیاری از عقاید و باورهای کلیشه‌ای جنسیتی در عهد صفویه و حتی امروز که مانع تأثیر روند توسعه در بهبود وضعیت زندگی زنان شده است روشن شود. نتایج مطالعه نشان می‌دهد که بعد از حمله مغول و در زمان صفویه, وضعیت عمومی زنان در ایران دستخوش تحول کمتری بوده است. زنان در این دوره از حقوق قانونی, آزادی فردی, ثروت و مالکیت محروم بودند. خانوده‌ها دختران خود را به عنوان هدیه به حرمسراهای شاهان تقدیم می‌کردند تا بتوانند از این طریق به موقعیت اجتماعی و اقتصادی خاصی دست یابند. بنظر می‌رسد برخی از کلیشه‌های جنسیتی آن دوره هنوز ادامه داشته و پیشرفت زنان را محدود می‌کند.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.