Start: 2/7/2023 2:59:26 PMEnd: 2/7/2023 2:59:26 PM >> 764

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

644

دانلود:

236

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مطالعه ی کیفی مصرف آب در نگاه زنان شهر اصفهان

صفحات

 صفحه شروع 271 | صفحه پایان 293

چکیده

زنان یکی از کارگزاران مهم مصرف آب در سطح مصرف خانگی اند و در شرایطی که کم آبی به ابرچالش تبدیل شده است, اطلاع از دیدگاه زنان به این وضعیت حائز اهمیت است. هدف این پژوهش کشف تجربه و تفسیر زنان شهر اصفهان از مصرف آب و کم آبی است. این تحقیق با روش کیفی انجام شده و از روش نظریة داده بنیاد برای اجرای پژوهش و تحلیل داده ها استفاده شده است. نحوة نمونه گیری مبتنی بر نمونه گیری هدفمند بوده است. همچنین, برای حصول اعتمادپذیری پژوهش, از سه تکنیک اعتمادپذیری از سوی اعضا, روش مقایسة تحلیلی و بازرسی خارجی از سوی استادان راهنما و مشاور استفاده شده است. به منظور گردآوری داده ها, با 30 زن ساکن در شهر اصفهان مصاحبة نیمه ساختار یافته انجام گرفت. بعد از کدگذاری باز, محوری و گزینشی, 10 مقولة اصلی و مدل پارادایمی ارائه شد. مخاطرات محیطی و طبیعی و مدرن شدن به منزلة شرایط علّی کم آبی, بیماری وسواس و دغدغه های اجتماعی و روانی به منزلة شرایط زمینه ای, حکمرانی آب و فناوری های مصرف آب به منزلة شرایط مداخله گر و صرفه جویی و آگاهی و آموزش به منزلة استراتژی ها و در آخر درک خطر و مسئولیت پذیری و احساس گناه از مصرف بی رویه به منزلة پیامدها به دست آمد. نظریة جوهری در این پژوهش, فرهنگ و زیرساخت در قالب یک مدل پارادایمی ارائه شد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی