مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

227

دانلود:

108

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی شیوع سندرم فرسودگی شغلی (Burn Out) و عوامل مرتبط با آن در دندانپزشکان عضو هیات علمی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران در سال 1387

صفحات

 صفحه شروع 45 | صفحه پایان 52

چکیده

 زمینه و هدف: دندانپزشکان به طور قابل ملاحظه ای در معرض عوامل استرس زا قرار دارند که می تواند منجر به فرسودگی شغلی گردد. هدف از این مطالعه بررسی شیوع سندرم فرسودگی شغلی و عوامل مرتبط با آن در اعضای هیات علمی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران در سال 1387 می باشد.روش بررسی: در این مطالعه توصیفی - تحلیلی, 99 نفر از اعضای هیات علمی دندانپزشک دانشگاه آزاد اسلامی تهران با پرسشنامه ای مشتمل بر ده سوال از مشخصات دموگرافیک و شغلی و 22 سوال که پرسشنامه فرسودگی شغلی مازلاک است, مورد ارزیابی قرار گرفتند. این پرسشنامه در ابعاد کفایت شخصی و مسخ شخصیت و خستگی هیجانی نمره گذاری گردید. نمرات نهایی بر اساس نمره استاندارد, در سه گروه پایین, متوسط و بالا دسته بندی و آنالیز نمونه ها با تست آماری رگرسیون خطی با روش Enter انجام شد.یافته ها: از جنبه فراوانی در بعد کفایت شخصی, %19.1, در بعد مسخ شخصیت, 7% و در بعد خستگی هیجانی, 4% افراد سطح بالایی از فرسودگی شغلی را نشان دادند. متغیرهای مدت اشتغال به دندانپزشکی و تعداد ساعات کار در هفته, از نظر آماری ارتباط معنی داری با فرسودگی شغلی نداشتند (p>0.05).نتیجه گیری: میانگین نمره کل اعضای هیات علمی دندانپزشک دانشگاه آزاد اسلامی تهران در مقایسه با میانگین های استاندارد فرسودگی شغلی, میزان پایینی از فرسودگی شغلی را نشان می دهد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.