video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

851

دانلود:

219

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی اثر بلیچینگ بر استحکام برشی باند کامپوزیت به مینای دندان گاو با استفاده از سه نوع باندینگ

صفحات

 صفحه شروع 62 | صفحه پایان 71

چکیده

 زمینه و هدف: در بسیاری از مطالعات کاهش در استحکام باند به مینای بلیچ شده بیان شده است. این کاهش در استحکام باند نگرانی هایی را در دندانپزشکی زیبایی به وجود آورده, با این وجود اطلاعات کمی در مورد اثر بلیچینگ روی کاهش استحکام باند سیستم های باندینگ جدید وجود دارد. این مطالعه با هدف بررسی اثر سه نوع باندینگ روی استحکام باند کامپوزیت به مینای بلیچ شده انجام گرفت.روش بررسی: در این مطالعه تجربی آزمایشگاهی شصت دندان اینسیزور گاوی سالم جمع آوری و به شش گروه تقسیم شدند, (n=10). گروه A: مینای سطح فاسیال, با ژل اسیدفسفریک 35% اچ و در مرحله بعد یک لایه عامل باندینگ Single bond (3M) طبق دستور کارخانه به کار برده شد و با دستگاه لایت کیور (ColtoluxII colten) با شدت چهارصد میلی وات بر سانتی مترمربع به مدت چهل ثانیه کیور گردید. گروه B: پس از اچینگ مینای سطح فاسیال ازClearfil SE-bond (Kuraray medical INC.) استفاده گردید. گروه C: پس از اچینگ مشابه دو گروه قبل از Clearfil S3 Bond (Kuraray medical INC) استفاده شد. در گروه D, E, F: کاربامیدپراکساید %35 (Opales cence, Ultradent products Inc) مطابق دستور کارخانه به مدت پنج ساعت روی سطح مینا قرار گرفت. پس از آن نمونه ها به مدت شصت ثانیه با آب مقطر شسته و با پوآر هوا خشک شدند. بلافاصله پس از بلیچینگ, باندینگ مشابه گروه A, B, C به ترتیب در گروه D, E, F انجام گردید و سپس سیلندرهای کامپوزیت هیبرید توسط سه نوع باندینگ به مینای سطح فاسیال تمام نمونه ها باند شدند. نمونه ها پس از 24 ساعت تحت چرخه های حرارتی (هزار چرخه در آب 5-55 درجه سانتی گراد) قرار گرفتند و در ادامه تحت آزمون استحکام باند برشی در دستگاه Zwick قرار گرفتند. اطلاعات حاصله توسط آزمون آماری ANOVA دوسویه و یک سویه و آزمون POST hoc آنالیز گردید. تجزیه و تحلیل داده ها در محیط نرم افزار آماری SPSS ویرایش 11 انجام شد.یافته ها: در مقایسه بین گروه ها میانگین استحکام برشی باند Single bond به مینای بلیچ شده, 8.36±3.30 مگاپاسکال و به مینای بلیچ نشده, 20.17±6.52 مگاپاسکال بود. در مورد Clearfil SE bond, میانگین استحکام باند به مینای بلیچ شده, 12.25±6.61 مگاپاسکال و به مینای بلیچ نشده, 17.66±5.82 مگاپاسکال اندازه گیری گردید و استحکام باند در Clearfil S3 Bond به مینای بلیچ شده, 6.66±2.57 مگاپاسکال و مینای بلیچ نشده, 10.40±3.65 مگاپاسکال به دست آمد (P>0.05).نتیجه گیری: استحکام برشی باند کامپوزیت هیبرید به مینای بلیچ شده در هر سه گروه آزمایشی کاهش یافت. این کاهش در مورد Clearfil SE bond از لحاظ آماری معنی دار نبود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  میرزایی، منصوره، شفیعی، فرهاد، و نیاکان، سمیه. (1392). بررسی اثر بلیچینگ بر استحکام برشی باند کامپوزیت به مینای دندان گاو با استفاده از سه نوع باندینگ. مجله دندانپزشکی (journal of islamic dental association of iran)، 25(1 (مسلسل 86))، 62-71. SID. https://sid.ir/paper/54873/fa

  Vancouver: کپی

  میرزایی منصوره، شفیعی فرهاد، نیاکان سمیه. بررسی اثر بلیچینگ بر استحکام برشی باند کامپوزیت به مینای دندان گاو با استفاده از سه نوع باندینگ. مجله دندانپزشکی (journal of islamic dental association of iran)[Internet]. 1392؛25(1 (مسلسل 86)):62-71. Available from: https://sid.ir/paper/54873/fa

  IEEE: کپی

  منصوره میرزایی، فرهاد شفیعی، و سمیه نیاکان، “بررسی اثر بلیچینگ بر استحکام برشی باند کامپوزیت به مینای دندان گاو با استفاده از سه نوع باندینگ،” مجله دندانپزشکی (journal of islamic dental association of iran)، vol. 25، no. 1 (مسلسل 86)، pp. 62–71، 1392، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/54873/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی