Start: 2/2/2023 2:11:45 PMEnd: 2/2/2023 2:11:46 PM >> 555

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

722

دانلود:

183

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی اثر مدت زمان شنا در ایجاد اروژن دندانی در شناگرها

صفحات

 صفحه شروع 31 | صفحه پایان 35

چکیده

 زمینه و هدف: اروژن یک روند چند عاملی است که در طول زندگی روی می دهد و توسط بسیاری از عوامل داخلی و یا خارجی پدید می آید. هدف از مطالعه حاضر رابطه بین مدت زمان شنا با ایجاد اروژن دندانی در شناگرها می باشد.روش بررسی: در این مطالعه توصیفی - تحلیلی جامعه مورد بررسی شامل 84 نفر شناگر زن بود. 42 نفر از آنها که بیشتر از شش ساعت در هفته شنا می کردند به عنوان گروه مورد و 42 نفر که کمتر از شش ساعت در هفته شنا می کردند به عنوان گروه کنترل انتخاب شدند. اطلاعات لازم جهت ثبت شدت اروژن و سایر موارد از طریق معاینه بالینی و پرسشنامه به دست آمد. بررسی وجود اروژن دندانی بر اساس ایندکس Smith–Knight صورت گرفت. برای تجزیه و تحلیل از آزمون X2 استفاده گردید.یافته ها: نسبت وجود اروژن دندانی در دو گروه مورد و کنترل برابر می باشد و رابطه ای بین مدت زمان شنا با اروژن دندانی از لحاظ آماری وجود نداشت (P.V=0.6 و X2=0.26).نتیجه گیری: رابطه ای بین مدت زمان شنا با اروژن دندانی از لحاظ آماری وجود نداشت, لذا نقش زمان در ایجاد اروژن دندانی به اثبات نرسید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی