مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله دندانپزشکی (journal of islamic dental association of iran) | سال:1381 | دوره:14 | شماره:4 (مسلسل 43) | صفحه شروع:6 | صفحه پایان:27

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

162

دانلود:

74

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تأثیر روشهای سیلندر گذاری با رینگ و بدون رینگ بر تطابق مارجین کراون ریختگی

صفحات

 صفحه شروع 6 | صفحه پایان 27

چکیده

 روشهای سیلندرگذاری بر تطابق مارجین رستوریشن‌های ریختگی تأثیر فراوانی دارد. در مطالعاتی معدود روش رینگ فلزی و بدون رینگ برای ساخت پروتز ثابت با هم مقایسه شده است امّا یافته‌های علمی کافی که استفاده از روش بدون رینگ را تأیید کند وجود ندارد. بنابراین در این تحقیق تأثیر روش سیلندرگذاری یک لایه رینگ لاینر مرطوب و بدون رینگ بر مارجینال گپ کستینگ‌های حاصل از آنها مورد بررسی قرار می}گیرد. تحقیق به روش تجربی است. تعداد ده الگوی مومی بلافاصله بعد از تصحیح مارجین روی دای فلزی با هر یک از دو روش سیلندرگذاری ذکر شده با استفاده از اینوستمنت (Accufit) Phosphate -bonded سیلندرگذاری و با استفاده از آلیاژ (vera bond)Base metal ریختگی شدند. شکل, قطر داخلی و ارتفاع رینگ¬هایی که در روش رینگ فلزی و بدون رینگ استفاده شد مشابه بود. مارجینال گپ هرکستینگ در امتداد چهار نقطه مرجع از پیش تعیین شده روی دای در زیر Stereoscopic microscope پس از تصویربرداری به وسیله دوربین دیجیتال توسط یک Blind operator با استفاده از مقیاس برنامه فتوشاپ بر حسب میکرون اندازه‌گیری شد. از آنالیز واریانس (Univariate ANOVA) در P=0.05 استفاده شد. میانگین (Mean±SD) مارجینال گپ کستینگ‌های حاصل از روش یک لایه رینگ لاتین مرطوب برابر با ( ?m 32± 46) و روش بدون رینگ برابر با (?m 77±163) بود. میانگین مارجینال گپ کستینگ‌های حاصل از روش یک لایه رینگ لاینر مرطوب به طور معنی‌دار آماری (P<0.001) کوچکتر از روش بدون رینگ بود. مارجینال گپ در امتداد نقاط مرجع در هر یک از دو روش سیلندرگذاری اختلاف آماری معنی¬دار نداشت (P>0.05) . پراکندگی و تکرارپذیری نتایج حاصل از دو روش سیلندرگذاری اختلاف آماری معنی‌داری نداشت (P=0.102). روش یک لایه رینگ لاینر مرطوب نسبت به روش بدون رینگ روش مناسبتر جهت ساخت کستینگ}هایی با مارجینال گپ قابل قبول از نظر کلینیکی است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID