مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

3,423

دانلود:

579

استناد:

10

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر خشکسالی های اخیر در افت منابع آب زیرزمینی دشتهای شمال همدان

صفحات

 صفحه شروع 115 | صفحه پایان 130

چکیده

 طی سالهای اخیر در ایران و به طور منطقه ای در شمال همدان, خشکسالی مستمر و شدیدی رخ داده که در نتیجه آن, منابع آبهای سطحی منطقه خشک یا بسیار کم شده و سفره های زیرزمینی با افت سطح ایستابی شدیدی روبر شده است. در این تحقیق با استفاده از روش شاخص Z استاندارد خشکسالی ها و شدت آنها مشخص شد و دو سال آبی 79-77 به عنوان سالهای شاخص خشکسالی تعیین گردید در بررسی توزیع مکانی شدت خشکسالی و افت سطح سفره های آب زیرزمینی دشتهای شمال همدان از قابلیت GIS و نرم افزار ARC/view و Arcinfo و از رابطه «یتزولد» در تعیین شدت کمبود بارش و خشکی, و از قابلیت هیدروگراف های معرف سطح آبهای زیرزمینی جهت تعیین میزان و شدت افت ماهیانه و سالانه سطح ایستابی استفاده گردید. معرف سطح آبهای زیرزمینی با توجه به عمق سفره, نوع آن, ویژگی های زمین شناسی, خصوصیات ژئوهیدرولوژیکی و شبکه آبهای سطحی روی آن, نسبت به خشکسالی واکنش نشان می دهد؛ در نتیجه خشکسالی بر منابع آبهای سطحی منطقه اثرات تخریبی مستقیم داشته, ولی در آبهای زیرزمینی بین کاهش بارش و افت سطح ایستابی ضریب همبستگی معناداری وجود ندارد و خشکسالی به صورت غیر مستقیم از طریق کاهش تغذیه سفره های آب زیرزمینی از منابع آب سطحی, افزایش برداشت از طریق چاههای عمیق جهت مصارف کشاورزی, افزایش دما و تبخیر و تعرق و تغییر نوع بارش در نتیجه کاهش میزان تغذیه از بارشهای جوی و ... بر مبنای آبهای زیرمینی مؤثر می باشد. بنابراین اثرات خشکسالی با تأخیر زمانی بیشتری در آبهای زیرزمینی (با تأخیر 9 ماهه) رخ می دهد.  

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

شمسی پور، علی اکبر. (1382). تاثیر خشکسالی های اخیر در افت منابع آب زیرزمینی دشتهای شمال همدان. پژوهشهای جغرافیایی، 35(45)، 115-130. SID. https://sid.ir/paper/5474/fa

Vancouver: کپی

شمسی پور علی اکبر. تاثیر خشکسالی های اخیر در افت منابع آب زیرزمینی دشتهای شمال همدان. پژوهشهای جغرافیایی[Internet]. 1382؛35(45):115-130. Available from: https://sid.ir/paper/5474/fa

IEEE: کپی

علی اکبر شمسی پور، “تاثیر خشکسالی های اخیر در افت منابع آب زیرزمینی دشتهای شمال همدان،” پژوهشهای جغرافیایی، vol. 35، no. 45، pp. 115–130، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/5474/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی