video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

769

دانلود:

187

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی آزمایشگاهی ثبات رنگ سه نوع کامپوزیت پس از Acclerated Artificial Aging

صفحات

 صفحه شروع 16 | صفحه پایان 22

کلیدواژه

چکیده

 زمینه و هدف: از مشکلات ترمیمهای کامپوزیتی تغییر رنگ دندان با گذشت زمان می باشد. بدین ترتیب مهمترین مزیت کامپوزیت ها که تامین زیبایی می باشد از دست می رود و نیاز به تعویض ترمیم مطرح می شود. هدف از این مطالعه آزمایشگاهی بررسی اثر Accelerated Artificial Aging بر ثبات رنگ سه نوع کامپوزیت Filtek supreme, Filtek Z250XT و Filtek Z250 می باشد. روش بررسی: در این مطالعه آزمایشگاهی از هر سه نوع کامپوزیت میکروهیبرید USA),Z250 (3MESPE و نانوفیلدUSA) , ,3MESPE) Supreme و نانوهیبریدUSA) ,3MESPE) Z250XT هفت نمونه با ابعاد یکسان تهیه گردید. رنگ سنجی اولیه به وسیله رادیو اسپکترومتر مطابق با سیستم *CIE L* a* b انجام شد. نمونه ها به مدت 384 ساعت تحت فرآیند ایجینگ قرار گرفتند پس از آن سنجش نهایی رنگ نمونه ها با رادیو اسپکترومتر انجام پذیرفت. خشونت سطحی یک نمونه از هر گروه قبل و بعد از ایجینگ توسط  AFM تعیین شد. یافته ها با استفاده از آزمونهایOne way ANOVA  و Tukey ارزیابی شدند.یافته ها: تغییرات رنگ پس از ایجینگ در کامپوزیت Z250 به صورت معناداری کمتر از Supreme و Z250XT بود (P£0.05) تفاوت آماری معناداری بین تغییرات رنگ Z250XT و Supreme وجود نداشتP>0.05) ). نتیجه گیری: بر اساس نتایج این مطالعه تغییر رنگ کامپوزیت های مورد مطالعه در اثر ایجینگ بالاتر از حد قابل قبول کلینیکی بود. کامپوزیت میکروهیبرید Z250 از ثبات رنگ بیشتری در مقایسه با کامپوزیت های نانو برخوردار بود. ایجینگ باعث افزایش خشونت سطحی گردید گرچه از لحاظ کلینیکی قابل قبول می باشد

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  حشمت، هاله، حوریزادگنجکار، مریم، امامی ارجمند، منصوره، و خرازی فرد، محمدجواد. (1393). بررسی آزمایشگاهی ثبات رنگ سه نوع کامپوزیت پس از Acclerated Artificial Aging. مجله دندانپزشکی (journal of islamic dental association of iran)، 26(1)، 16-22. SID. https://sid.ir/paper/54628/fa

  Vancouver: کپی

  حشمت هاله، حوریزادگنجکار مریم، امامی ارجمند منصوره، خرازی فرد محمدجواد. بررسی آزمایشگاهی ثبات رنگ سه نوع کامپوزیت پس از Acclerated Artificial Aging. مجله دندانپزشکی (journal of islamic dental association of iran)[Internet]. 1393؛26(1):16-22. Available from: https://sid.ir/paper/54628/fa

  IEEE: کپی

  هاله حشمت، مریم حوریزادگنجکار، منصوره امامی ارجمند، و محمدجواد خرازی فرد، “بررسی آزمایشگاهی ثبات رنگ سه نوع کامپوزیت پس از Acclerated Artificial Aging،” مجله دندانپزشکی (journal of islamic dental association of iran)، vol. 26، no. 1، pp. 16–22، 1393، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/54628/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی